Søknad om tillatelse til etablering av biogassanlegg

Høringsfrist:
19. april 2020 01:00

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 13.12.2019 mottatt søknad fra Nedre Romerike Avløpsselskap IKS om tillatelse til drift av biogassanlegg for behandling av avløpsslam, samt mottak og mellomlagring av stabilisert og hygienisert slam på lokalitet Krogstad Miljøpark / gbnr. 127/11, i Lillestrøm kommune.

Publisert 27.03.2020

Bakgrunn

Nedre Romerike Avløpsselskap har tillatelse datert 09.06.2016 etter forurensningsloven til mellomlagring av slam i Krogstad Miljøpark. Virksomheten skal nå etablere biogassanlegg for behandling av avløpsslam på samme lokalitet og søker derfor om en samlet tillatelse til behandling og mellomlagring av avløpsslam. Ny tillatelse vil erstatte dagens tillatelse i sin helhet.

Sammendrag av søknaden

Det omsøkte biogassanlegget skal ha en kapasitet på inntil 15 900 tonn tørrstoff per år. NRA søker om utslipp av renset rejektvann, samt avrenning fra slamlagringsplaten. Utslippet vil være i Krogstadbekken (ved samløpet med Djupedalsbekken). Renset rejektvann vil inneholde mye nitrogen, svært lite fosfor og ha en temperatur på mellom 10˚ og 20˚ C. Søknaden inneholder en beregninger som viser hvordan tilstanden vil være i bekkene etter eventuelt utslipp ved utslippspunktet, og det er gjort en vurdering med tanke på resipientene.

NRA har i dag tillatelse til å mellomlagre inntil 10 000 tonn stabilisert og hygienisert slam. Det er ikke søkt om endring i mengder av mellomlagret slam.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra NRA lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 19.04.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/59566» (saksnummer).

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
19. april 2020 01:00