Søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Furuseth AS, Dal i Ullensaker kommune

Høringsfrist:
13. januar 2020 23:30

Fylkesmannen har 06.05.2019 mottatt søknad fra Furuseth AS om tillatelse etter forurensningsloven for slakterivirksomhet, ved Vardevegen 50 Dal, gbnr. 199/22, i Ullensaker kommune. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 13.11.2019.  

Publisert 26.11.2019

Sammendrag av søknaden

Furuseth AS er en slakteri- og skjærevirksomhet der det produseres rødt kjøtt fra storfe, svin, småfe og hest. Furuseth AS søker om å produsere 18.000 tonn skrotter per år.

Området er regulert for Furuseth slakteri på Dal, med bestemmelser. Planen omfatter arealer både i Ullensaker og Eidsvoll kommuner.

Furuseth AS behandler sitt prosessavløpsvann i et biologisk renseanlegg supplert med kjemisk felling og polering. Etter rensing føres prosessavløpsvannet til Ullensaker kommunes spillvannsnett og til Gardermoen renseanlegg. Furuset AS har påslippsavtale med Ullensaker kommune.

Kjølevann blir tatt fra Risa og går i lukket system tilbake til Risa. Temperaturen på vannet er forventet å øke med 5 grader celsius.

Furuseth AS har utredet mulige luktkilder, og det er montert luftrenser ved renseanlegget. Furuseth AS planlegger å montere luftrenser i kjeller, fjøs, pumpekum ved fjøs og containerrom renseanlegg i 2020.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Furuseth AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 13.01.2020.

Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/29055» (saksnummer).

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.