Ønsker du et verv i kontrollkommisjonen fra 2021?

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon og det er nå flere ledige verv. Du finner mer informasjon om hvilke verv som er ledig og hvordan du skal søke på dette.

Publisert 16.10.2020

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Fylkesmannen er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I Oslo og Viken er det 16 kontrollkommisjoner, åtte i Viken fylke og åtte i Oslo fylke.

 Oversikt over ledige verv med tiltredelse fra 01.01.2021:

AHUS I

 • Vararepresentant for pasient- /pårørende legmedlem (publisert 27.10.2020)
 • Legekyndig medlem (publisert 19.10.2020)
 • Vararepresentant for legmedlem

AHUS II

 • Pasient- /pårørende legmedlem
 • Vararepresentant for pasient- /pårørende legmedlem

Tilgang til å kunne kjøre bil er av betydning i denne kommisjonen grunnet forflytning og avstander mellom enhetene/institusjonene.

LDS I

 • Vararepresentant legekyndig medlem

LDS II

 • Vararepresentant for leder (nestleder/jurist)
 • Pasient-/pårørende legmedlem

OUS II

 • Vararepresentant for legmedlem

OUS IV

 • Vararepresentant for legmedlem
 • Vararepresentant for pasient-/pårørende legmedlem

Nedre Buskerud

 • Vararepresentant for leder (nestleder/jurist)
 • Legmedlem
 • Vararepresentant for pasient-/pårørende legmedlem

Østfold I

 • Pasient-/pårørende legmedlem

 Merk: Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Dersom flere verv blir ledige i nær fremtid, vil disse fortløpende publiseres her og vil i så tilfelle merkes slik at det blir enkelt å skille dem fra vervene i denne hovedkunngjøringen.

 Krav til kvalifikasjoner:

 • Leder/vararepresentant leder: Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Leder/vararepresentant leder bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.

 • Lege/vararepresentant lege: Bør ha spesialitet i allmennmedisin. Det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege og fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.
 • Legmedlem/vararepresentant legmedlem: Det stilles ingen særskilte krav til bakgrunn, vedkommende kan eksempelvis ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn.
 • Pasient-/pårørende legmedlem/vararepresentant pasient-/pårørende legmedlem: Krav om at vedkommende selv har vært under psykisk helsevern, være/har vært nærstående til pasient eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv.

Krav til habilitet:

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør som hovedregel ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Oppnevningsperiode:

Medlemmene oppnevnes som hovedregel for fire år. Det gis godtgjøring for vervet.

Godtgjøring:

Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2.

Leder og vararepresentant leder: a) Jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling, godtgjøres per time med 75 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen. b) Advokat som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Lege og vararepresentant lege: a) Lege i lønnet stilling godtgjøres per time med 75 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen. b) Lege som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Øvrige medlemmer godtgjøres med 37,5 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen. Øvrige medlemmer som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres med 50 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Annet:

Opplæring: Avtales som hovedregel nærmere med den enkelte kontrollkommisjonsleder ut ifra behov. Ulike former for opplæring kan vurderes, for eksempel å delta som observatør ved et møte i forkant av utøvelsen av vervet. Alle nye medlemmer skal imidlertid som minimum sette seg inn i det materialet som det henvises til i oppnevningsbrevene fra Fylkesmannens og som vil variere noe ut i fra de ulike typer vervene. Se mer om informasjon til nye medlemmer og opplæring på Helsedirektoratets nettside: https://www.helsedirektoratet.no/tema/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern

Arbeidstid: Varierer etter behov hos de enkelte kommisjonene, flertallet av kommisjonene i regionen har ukentlige møter hele eller deler av dagen. Leder vil i tillegg bruke tid på for-/etterarbeid, andre møter med mer.

Geografi: Noen kommisjoner er tilknyttet enheter som er sentrumsnære og det er enkelt å kunne benytte seg av offentlig kollektivtransport. Andre kommisjoner er tilknyttet enheter som ligger geografisk spredt og hvor det kan være praktisk med tilgang til bil. Det stilles imidlertid ikke noen krav til dette, transport til og fra kommisjonsmøtene er uansett det enkelte medlemmet sitt ansvar.

Koronavirus/covid-19:

Helsedirektoratet har gitt midlertidige føringer for kontrollkommisjonene for hvordan de skal utøve sine oppgaver under den pågående pandemien. Se mer informasjon om dette på Helsedirektoratets nettside:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern

Personvern

Vi behandler alltid personopplysninger i henhold til personvernloven og oppbevarer kun opplysningene så lenge det er nødvendig.

Søknad:

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Informasjon om hvorfor du ønsker verv i kontrollkommisjon, motivasjon og personlige egenskaper.
 • CV eller tilsvarende oppstilling av utdanning og praktisk erfaring.
 • Navn, epostadresse, telefonnummer og relasjon til to personer som kan kontaktes for referanse.
 • Opplysning om eventuelle andre aktuelle engasjementer og ansettelser for habilitetsvurdering.
 • Fylkesmannen tar også imot åpne søknader/henvendelser om verv. Dersom du ønsker at din søknad skal oppbevares hos oss og at ditt navn settes på en liste, ber vi om at du opplyser om dette og samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i henhold til å stå oppført på en slik liste.
 • Dersom du har eventuelle fremtidige ønsker om hvilke(e) kommisjon(er) som er mest aktuelle for deg knyttet til bl.a. geografisk nærhet til bosted, bes det om at dette opplyses. Det samme med hvorvidt du har tilgang til og kan kjøre bil i de tilfellene der det ikke er geografisk nærhet mellom enhetene i samme kommisjon og kommisjonene besøker flere enheter per møte.

 

 • Merk: Dersom du allerede har hatt eller har et verv i kontrollkommisjonene i regionen, vennligst vis til dette i søknaden. I så tilfelle kan søknaden og de andre opplysningene det bes om, være kortfattet.

 

Vi minner i så tilfelle om gjeldende regelverk for oppnevninger i rundskrivet om oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet», IS-5/2014, fra Helsedirektoratet.

 

Søknaden merkes; «Kontrollkommisjonsverv – saksnr. 2020/34741» og bes sendes elektronisk som sikker melding til Fylkesmannen:

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/om-oss/kontakt-oss/

 

Eventuelt kan også søknaden sendes per post, den bes i så tilfelle om å merkes med det samme; «Kontrollkommisjonsverv – saksnr. 2020/34741». Postadresse:

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 Moss

 Søknadsfrist:

Så snart som mulig, senest 05.11.2020. Vi vil ta kontakt med aktuelle kandidater rett i etterkant av dette for samtale/intervju og innhenting av referanser.

Kontaktinformasjon:

Informasjon om vervene kan gis ved henvendelse til Fylkesmannen i Oslo og Viken, helseavdelingen, ved seniorrådgiver Lene Haugen, eventuelt seniorrådgiver Heidi Kristensen