Søknadsfrist for særplass

Fristen for å søke om særplass som turnusfysioterapeut er satt til 11. oktober 2021. Dette gjelder studenter som avslutter studiet våren 2022, og som normalt vil ha turnustjeneste fra 15. august 2022.

Publisert 16.06.2020, Sist endret 27.05.2021

Turnusfysioterapeuter med særlige behov eller som er i en spesiell situasjon kan søke om å få utføre turnustjenesten et bestemt sted. Vilkår for å få tildelt særplass går frem av forskrift om turnustjenesten for fysioterapeuter § 9. Nærmere veiledning finner man i Helsedirektoratets rundskriv Organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter. Lenke til denne finner man på Helsedirektoratets temaside.

Søknad om særplass vedlagt dokumentasjon sendes til regionansvarlig statsforvalterembete, Statsforvalteren i Oslo og Viken, som har delegert myndighet til å fatte vedtak. Søknaden skal sendes med tjenesten «Sikker melding til Statsforvalteren», som egner seg for personsensitiv informasjon.

Dersom behovet for særplass oppstår etter søknadsfristen vil søknad likevel kunne behandles.

Kontaktpersoner