Kommuner til pilotprosjekt søkes!

Husbanken søker etter kommuner som vil søke om tilskudd til prosjekter hvor de vil bygge studentboliger i tilknytning til sykehjem og/eller omsorgsboliger.

Kunnskapsdepartementet gir inntil 7,45 millioner kroner i tilskuddsmidler til dette forsøket i 2021.

Publisert 31.08.2021

Formålet med forsøket er å se om det i fremtiden kan være hensiktsmessig å kombinere eller samlokalisere studentboliger og sykehjem/omsorgsboliger. Det er ønskelig at prøveordningen både omfatter et prosjekt som ligger sentralt, og et prosjekt i distriktene.

Ordningen bygger på regjeringens ønske om å innføre "prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger"(Granmavolden-plattformen). Tilskuddet er omtalt i Prop. 1 S(2020-2021) for Kunnskapsdepartementet, under kap. 270 "Studentvelferd", post 75.

Søknadsfrist: 1. desember 2021

For søknad: se mer informasjon på nettsiden til Husbanken

Du kan lese hele kunngjøringsteksten på nettsiden til Kunnskapsdepartementet