Forskjell på Statsforvalteren og fylkeskommunen

Etter at Fylkesmannen byttet navn til Statsforvalteren 1. januar 2021 er det kanskje lettere å skille Statsforvalteren og fylkeskommunen fra hverandre. 

Sist endret 09.04.2024

Begge er regionale forvaltningsnivåer. Statsforvalteren er, som det ligger i navnet, statlig og underlagt Stortinget og regjering. Fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå.

Offentlig forvaltning i Norge har tre ulike nivå

  • Stortinget, regjeringen og departementene utgjør det nasjonale, statlige nivå. Statsforvalteren i Nordland sørger for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp i Nordland.
  • Fylkestinget og fylkeskommunene utgjør det regionale fylkeskommunale nivå. Nordland fylkeskommune, ledet av fylkesråden, sørger for å følge opp saker som blir vedtatt av fylkestinget i Nordland.
  • Kommunestyrene og kommunene utgjør det lokale kommunale nivå. Kommunens administrasjon, ledet av kommunedirektør/rådmann, sørger for at saker som blir vedtatt av kommunestyret blir fulgt opp i din kommune.

Om Statsforvalteren

Statsforvalteren i Nordland er statens øverste representant i Nordland. Administrativt er Statsforvalteren underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD).

I animasjonsfilmen under kan du se og høre litt mer om hva vi gjør!

Vår hovedoppgave er å se til at de vedtak, mål og retningslinjer som vedtas av Stortinget og regjeringen, gjennomføres i Nordland. Vi er også Kongens fremste representant i fylket.

Statsforvalteren har samordningsansvar for andre stalige organer som er representert i fylket.

Vi fører også tilsyn med kommuner, fylkeskommunen, bedrifter og andre organisasjoner, og driver samtidig veiledning overfor disse. For å sikre folks rettssikkerhet, er vi klageinstans for diverse kommunale avgjørelser.

Statsforvalteren er navnet på både lederen av embetet og selve embetet. Når vi viser til personen statsforvalteren, skal navnet skrives med liten s. Eksempel: "..., sier statsforvalter Tom Cato Karlsen". Når vi viser til Statsforvalteren i Nordland, skal navnet skrives med stor S.

Om fylkeskommunen

Nordland fylkeskommune er vårt regionale folkevalgte organ. De er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget er øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig driften av fylkeskommunen. Fylkesrådet fungerer som en fylkesregjering. Primære oppgaver er å nå mål på områder som:
  • videregående opplæring
  • næringsarbeid
  • samferdsel
  • kultur
  • miljø
  • tannhelse
  • folkehelse
Nordland fylkeskommune finner du i Fylkeshuset i Prinsens gate 100 i Bodø.
 

Hva gjør Statsforvalteren?

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.