Rana kommune ilegges mulkt på 10.000 kroner

Fylkesmannen i Nordland har vedtatt å gi Rana kommune 10.000 kroner i mulkt for alvorlig oversittelse av undersøkelsesfristen i en barnevernssak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.03.2020 av Administrator

Grunnlaget for mulkten er sakens alvorlighetsgrad og lengden på fristoversittelsen.

Barneverntjenesten i Rana mottok melding fra politiet i november 2018. Ifølge politiet befant barnet seg i en alvorlig risikosituasjon.

Barnevernet unnlot å snarest innlede undersøkelser og herunder bidra til å beskytte barnet. Barnevernet innledet undersøkelser i saken først i september 2019.

Rana kommune har over lang tid hatt betydelige avvik i forhold til flere av barnevernlovens sentrale lovkrav, herunder en høy andel fristbrudd i undersøkelsessaker.

Dialog

Det har vært dialog mellom Rana kommune og Fylkesmannen om situasjonen, blant annet ved dialogmøter både i 2018 og 2019.

Fylkesmannen har ved flere anledninger bedt kommunen om å iverksette tiltak som er egnet til å sikre at lovkravene i barnevernloven etterleves.

Barneverntjenesten har i denne situasjonen et ansvar for å vurdere og prioritere innkomne meldinger, slik at de alvorligste sakene ikke blir liggende ubehandlet. Dette ansvaret har ikke blitt etterlevd i den aktuelle saken.

Mulkt som virkemiddel

- Å ta i bruk mulkt er et sterkt virkemiddel. Men når alvorlighetsgraden er så stor som i denne saken, er vi nødt til å ta dette virkemiddelet i bruk, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Vedtaket om mulkt ble oversendt til kommunen onsdag 11. mars 2020.

I henhold til § 6 i forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9, kan Fylkesmannens vedtak påklages til Helsetilsynet. Eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Nordland.

Kontaktpersoner