Statsforvaltaren tilrår at statlege tiltak i Grenland ikkje vidareførast, men vert forlenga for Larvik

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag det faste møtet med alle kommunane i fylket. Vidareføring eller ikkje av statlege tiltak for Bamble, Porsgrunn, Skien og Larvik var sentralt i møtet.

Publisert 02.06.2021

Tilråinga kan de lese nedanfor:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag 02.06.21 kl. 10:00 - 11:00 et møte med alle kommunene i Vestfold og Telemark der også de fire kommunene som har kapittel 5B tiltak tom. torsdag 03.06.21 i fylket deltok; Bamble, Porsgrunn, Skien og Larvik. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok også på møtet. I møtet ble det diskutert behov for videre tiltak etter at statlig tiltak for de fire kommunene etter covid-19 forskriften løper ut 04. juni.

Det er Statsforvalterens anbefaling at nåværende statlige tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for de tre kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien opphører 04.06.21. Smittesituasjonen i alle tre kommuner er klart nedadgående. Dette er i tråd med kommuneoverlegene i de tre kommunene sine vurderinger. Statsforvalteren anbefaler videre at det fortsatt settes som forutsetning at kommunene innfører lokale tiltak i form av mest mulig samordnede forskrifter som ledd i nedtrapping av tiltakene. 

Det er Statsforvalterens anbefaling at nåværende statlige tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for Larvik kommune håndteres med forlengelse tom. torsdag 10.06.21. Formannskapet i Larvik vedtok 01.06.21 forlengelse av lokal forskrift tom. 09.06.21. Den lokale forskriften har blant annet tiltak om begrensning av fritidsaktiviteter og besøk i eget hjem. Det ble muntlig opplyst i kommunemøtet fra ledelsen i Larvik kommune at de ikke har noe imot videreføring av statlig tiltak kapittel 5B tom. 10.06.21. Larvik kommune rapporterer at de har tilstrekkelig ressurser til TISK oppgavene. Vedrørende mobilitet over kommunegrensen fra Larvik til Grenland vurderes den å bli begrenset, blant annet av at Grenland kommunenes utkast til forskrifter inneholder begrensning av skjenking til kl. 22:00.  De to sykehusene i fylket har lite belastning nå med innlagte covid-19 pasienter. Statsforvalteren finner at Larvik kommunes lokale forskrift i tillegg til statlig tiltak kapittel 5B vil være tilstrekkelig målrettet til at smitteutbruddet i kommunen kan bekjempes. Smittesituasjonen i Larvik og eventuell videreføring av tiltak vil bli revurdert på det regulære kommunemøtet i fylket med Statsforvalteren 09.06.21.

Grunnlaget for vår anbefaling er det epidemiologiske situasjonsbildet, kommunenes egne vurderinger, kapasitet for TISK og behandlingskapasiteten i sykehus. Statsforvalteren ber om at FHI og HDIR på selvstendig grunnlag vurderer forholdsmessighet og det faglige grunnlaget for statlige tiltak.

Vedlagt anbefalingen følger epidemiologisk situasjonsrapport for fylket, referat fra møtet med kommunene, utkast til forskrift i Grenlandkommunene og vedtak i formannskapet i Larvik.

Kontaktpersonar