Høring av forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark

Høyringsfrist:
20. januar 2023 23:59

Statsforvalteren sender på høring forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark.

Publisert 23.11.2022

Instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket gitt av Landbruksdirektoratet legger rammene for forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark. Instruksen bestemmer utformingen av de regionale forskriftene, og er en mal for hvordan forskriftene skal se ut, og hva de skal inneholde. Instruksen fastsetter alle tiltak det kan søkes tilskudd for. I hver tiltaksbestemmelse er det angitt nasjonale vilkår for at tilskudd skal kunne gis. Samtidig er det bestemt hvilke regionale tilpasninger Statsforvalteren kan gjøre og hvilke tilpasninger Statsforvalteren skal gjøre. Det er de regionale tilpasningene som nå sendes på høring.

Forskriften hjemler tilskudd til foretak som gjør en ekstra innsats innenfor følgende områder:

Fremme miljøgoder:

Ivareta kulturlandskap

Ivareta biologisk mangfold

Ivareta kulturminner og kulturmiljøer

Ivareta friluftsliv

Redusere miljøbelastning:

Redusere avrenning til vann

Redusere utslipp til luft

Redusere bruk av kjemiske plantevernmidler

Fremme jord og jordhelse (nytt tema fra 2023)

Fremme miljøavtale og klimarådgiving

Endringene som er foreslått vil i hovedsak gjelde 2023 – 2026, med mindre det kommer nasjonale endringer, eller dersom vi ser behov for justering. Alle kan svare på høringen.

Eventuelle uttalelser til høringen merkes med 2022/6726 og sendes innen 20.01.2023 til: 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

Dersom dere har spørsmål ta gjerne kontakt med Everdien van Weeghel på telefon 35 58 62 61 eller epost fmteewe@statsforvalteren.no.