Tiltak i forurenset grunn på strand nord på Møringa i Horten

Høyringsfrist:
6. juni 2022
Foto: Multiconsult
Foto: Multiconsult

Forsvarsbygg søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til å gjøre tiltak i forurenset grunn på strand nord på Møringa, Karljohansvern, i Horten kommune.

Publisert 05.05.2022

Formålet med tiltaket er å rydde stranden og området innenfor slik at forurensning ikke skal medføre risiko for skade på helse eller miljø. Forsvarsbygg planlegger oppstart i august 2022.

Grunnen i området inneholder mest sannsynlig masser/avfall fra verftet som ble bombet i 1945, og er påvist å være stedvis svært forurenset med bly, kobber, kvikksølv, sink og PAH. Området er regulert til LNF, friområde, tilrettelagt for bading. Det foreligger både helse- og spredningsrisiko, og det må gjennomføres tiltak.

Forsvarsbygg ønsker å skifte ut de mest forurensede massene, omtrent 6080 kubikkmeter, med kjøretøy på vei. Omtrent 2600 kubikkmeter er av en forurensningsgrad som ønskes gjenbrukt på området. Forsvarsbygg ønsker å sette områdene i stand ved å tilføre ny sand på stranden, og å plante stedegne arter der det skal revegeteres. For å redusere spredning av forurensning under anleggsarbeidet planlegger Forsvarsbygg med avbøtende tiltak mot vannbåren og vindbåren spredning, samt mot spredning med kjøretøy.

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre svært viktig (A-verdi) skrotemark. Skrotemarken angis å inneholde rødlistede arter, ballastplanter samt en stor bestand med en endemisk art for Norge. Rett utenfor stranden finnes et viktig (B-verdi) bløtbunnsområde i strandsonen og en viktig (B-verdi) ålegraseng. Området er et viktig område for fugler som svaner, gravand, vade-, måke-, og alkefugler. Forsvarsbygg har selv utført en befaring av området for å registrere sårbare arter og fremmede arter. Begge kategorier ble funnet i felt. Ingen av artene knyttet til skrotemarken i Naturbase ble registrert i tiltaksområdet under befaring i april 2021.

 

Søknaden med vedlegg kan lastes ned fra sidemenyen under "Dokumenter".

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2022/2737 og sendes innen 06.06.2022 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høyringsfrist:
6. juni 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding