Forskrift om fangst av edelkreps

Høyringsfrist:
5. november 2021 23:59
Ferskvannskreps
Foto: Thor Østbye.

Statsforvalteren vurderer at det er forsvarlig å åpne for krepsing gjennom en ny forskrift. Høringsfrist er 5. november 2021.

Publisert 21.10.2021

Edelkreps (Astacus astacus) er en trua art, og det er i dag ikke åpnet for fangst av edelkreps i Vestfold og Telemark. Nyere undersøkelser har imidlertid vist gode og høstbare bestandstettheter i de viktigste lokalitetene. Det er tidligere lange tradisjoner rundt krepsing i vår region.

Hjemmel

Statsforvalteren har forvaltningsansvar for trua ferskvannsarter, slik som edelkreps. Den nasjonale innlandsfiskeforskriften. åpner for at Statsforvalteren kan tillate fangst av edelkreps, gjennom lokal forskrift. Rammene for fylkesvis forskrift må likevel ikke overskride den nasjonale forskrift om ferskvannskreps. Dette gjelder bl.a. fisketid og minstemål.


Forskriftens innhold

Det vedlagte forskriftsforslaget inneholder en generell åpning for fangst av edelkreps i Vestfold og Telemark fylke (§ 1), med visse begrensinger. Det nasjonale reglene om fisketid (6. august til 15. september) og minstemål (9,5 cm) er fulgt § 2-3). Metodene som er tillatt benyttet er teiner, og plukking av kreps i strandkanten ved hjelp av åtepinner og lysing (§ 4). Teiner skal merkes med eierens navn og adresse på lett synlige bøyer (§ 5).

I § 6 gis det regler for unngå spredning av vannbåren sykdom, slik som krepsepest m.m. Dette inkluderer kun bruk av stedegne fiskearter som åte (§ 6) og desinfisering av redskap som skal flyttes mellom vann/vassdrag. Det er dessuten pålagt å rapportere eventuell fangst av signalkreps. Dette er en fremmed og uønsket art, som er vektor for krepsepest.

For å sikre en bærekraftig forvaltning, er det tatt med en bestemmelse om bestandsvurderinger (§ 7). Dette medfører at rettighetshavere plikter å ha tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om krepsebestanden tåler beskatning. Dette kan gjøres ved å innhente bestandskunnskap fra fangstoppgaver, prøvefiske o.a., og kan gjøres i samråd med Statsforvalteren.

For øvrig inneholder forskriften en dispensasjonsadgang (§ 8), som er primært ment til eventuelle vitenskapelige undersøkelser. Brudd på forskriften (§ 9) er straffbart jf. lakse- og innlandsfiskloven § 49.

 

Ønsker innspill

Dersom du eller din forening/organisasjon har innspill til utkastet til forskrift om fangst av edelkreps i Vestfold og Telemark, er det anledning til å gi høringssvar innen 5. november 2021. Innspill sendes til fmvtpost@statsforvalteren.no, og merkes med «forskrift om fangst av kreps - høringsinnspill».

Basert på innkomne høringsuttalelser vil vi utforme en endelig forskrift som blir gjeldende fra 2022.

Utkast til forskrift om fangst av edelkreps i Vestfold og Telemark