Freding av bøketre ved Lindhøy i Færder kommune blir oppheva

Høyringsfrist:
1. november 2021
Bøketreet på Lindhøy naturminne.
Bøketreet på Lindhøy naturminne. Foto: Birgit Brosø.

Treet er dødt og blir flytta av omsyn til trygging for gåande. Endring av forskrifta skal på høyring i 4 veker.

Publisert 27.09.2021

Naturminnet vart freda i 1970 med heimel i lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1, og består av ei gruppe med lindetre og ein einskildståande bøk. Bøketreet var på fredningstidspunktet eit stort, frittståande og fint utforma tre.

Mykje råte i stamme og greiner har gjort treet til ein tryggingsrisiko. Bøketreet vart kraftig skore i 2014. Treet døde. Det er i år funne angrep av kullskorpe. Denne soppen svekker stammane av bøketre slik at dei lettare brekker nær bakken. Det er ikkje mogleg å seia på førehand når stammen fell.

Statsforvalteren har derfor gjeve unntak frå vedtaket om freding. Stammen skal fellast og bli lagd til naturleg nedbryting i skogen på eigedommen frå fylkeskommunen sør for Ormeletveien.

Statsforvalteren vil oppfordra Miljødirektoratet til å endra forskrifta. Lindetrea bør framleis vera freda, men formålet med fredinga av bøketreet er borte. Verdien av stammen for artsmangfaldet blir godt nok varetatt ved at det blir lagt i skogen frå fylkeskommunen. Forskrifta bør derfor endrast ved at bøketreet ikkje lenger blir nemnt, og eventuelt ved oppdatering av teksten til samsvar med gjeldande reglar for vernevedtak.

Noverande forskrift kan lesast på lovdata.  


Fråsegn kan sendast innan 1. november 2021 til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg 
eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høyringsfrist:
1. november 2021