Høyring av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat

Høyringsfrist:
15. september 2021
Skrim og Sauheradfjella: Dam ved Fagervann. Bildet er tatt i 2008.
Skrim og Sauheradfjella: Dam ved Fagervann. Bildet er tatt i 2008. Foto: Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat er no ute på høyring. Du kan sende innspela dine til Statsforvaltaren i Oslo og Viken innan 15. september 2021

Publisert 19.05.2021

Reservatet vart oppretta ved kongeleg resolusjon 19. desember 2008. Ein forvaltningsplan for området vart vedtatt i 2011. Planen er no under revidering og er drøfta med det rådgivande utvalet for reservatet. Nye forvaltningsplanar der ein definerer naturkvalitetar og bevaringsmål er eit satsingsområde for å oppnå ei betre forvaltning av verneområda. Planen skal sikre ei einskapleg forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. Forvaltningsplanen er utarbeidd i det nye verktøyet «forvaltningsplanar på nett for verneområde». Verneforskrifta gir rammene for forvaltningsplanen, og det kan ikkje utformast avgjerder i forvaltningsplanen som ikkje har heimel i verneforskrifta.

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark og Statsforvaltaren i Oslo og Viken har samarbeidd om å utarbeide forslaget til forvaltningsplan.

Skrim og Sauheradfjella:  Skrimtoppen sett fra Styggmann, juli 2009
Skrim og Sauheradfjella: Skrimtoppen sett fra Styggmann, juli 2009 Foto: Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen er mellom anna følgjande tema behandla:

• Informasjon om verneområdet og naturkvalitetane.

• Sikring av trua artar.

• Friluftsliv, stiar og løyper, inkludert ein ny besøksstrategi. Merk at løypa B16 er foreslått oppgradert frå ingen preparering til snøskuterpreparering.

• Skjøtsel av kulturlandskap og setervollar.

Det er laga ei samla liste over foreslåtte tiltak til slutt i planen.

Høyringsdokument

Du finn forvaltningsplanen med kartvedlegg og høyringsbrev i høgremenyen. Adresselister finn du òg der. Høyringsbrevet er sendt til grunneigarar, aktuelle lag og foreiningar og offentlege etatar. Ved feil eller manglar i adresselistene, ber vi om at de tar kontakt, slik at vi får retta opp.

Ved behov kan du kontakte oss og be om å få tilsendt eit papireksemplar av forvaltningsplanen.

Slik gir du innspel

Alle kan komma med utsegn til forvaltningsplanen innan 15.09.2021.

Send utsegn på:
e-post til sfovpost@statsforvalteren.no eller
per post til Statsforvaltaren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Oppgi saksnummer 2021/13209 i tittelen i høyringsinnspela.

Vidare saksbehandling

Etter høyringa vil Statsforvaltarane gjennomgå og samanfatta høyringsutsegnene og vurdere om det er grunnlag for å gjere endringar i planen. Utsegnene vil òg bli drøfta med det rådgivande utvalet, og til slutt vil Statsforvaltarane godkjenne planen. Endeleg plan vil bli tilgjengeleg i Miljødirektoratets databasar Naturbase og Forvaltningsplanar på nett.

Skrim og Sauheradfjell:  Urstjern. Bilde er tatt juli 2009.
Skrim og Sauheradfjell: Urstjern. Bilde er tatt juli 2009. Foto: Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.
Høyringsfrist:
15. september 2021

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding