Tilskudd KMP klima- og miljøprogrammet – regionale prosjekter

Søknadsfrist:
15. mars 2024 23:59
Målgruppe:
Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Gammel eng pløyes Foto: Arne Johanson.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler. Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål for klima og miljø ved å gi tilskudd til prosjekter og informasjonstiltak.

Publisert 23.02.2024

Formål

Målene for Klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

 • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av naturmangfold.
 • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon og produksjon av biogass.
 • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har for 2024 kr 500 000 til å følge opp Klima- og miljøprogrammet regionalt. De regionale midlene forvaltes i tråd med de nasjonale retningslinjene.

Hva støtter vi?

Prosjektene skal imøtekomme ett eller flere av følgende kriterier:

 • Bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.
 • Bidra til oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning.
 • Bidra til å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig.

Det kan gis støtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak rettet mot næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.

Faglige prioriteringer

Tilsvarende som for tilskudd til nasjonale prosjekter omhandler programmet seks fagtemaer. Tema i år er:

 • Klimatilpasning
 • Klimagassutslipp
 • Jord
 • Naturmangfold og kulturverdier i kulturlandskapet
 • Forurensing til vann, jord og luft
 • Økologisk landbruk

Hvem kan søke?

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke støtte fra programmet. I første rekke vil dette være:

 • Utrednings- og forskningsvirksomheter
 • Fag- eller næringsorganisasjoner
 • Andre foretak

Vilkår

 • Det kan gis tilskudd med inntil 70 % av prosjektets kostnader. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd utover dette.
 • Det gis ikke tilskudd til rene forskningsprosjekter. Det kan imidlertid gis tilskudd til forprosjekter/utredninger som senere kan munne ut i forskningsprosjekter. I tillegg kan det gis tilskudd til informasjons- og formidlingstiltak knyttet til forskningsresultater.

Hvordan søke?

Søknadsfrist for regionale midler knyttet til Klima- og miljøprogrammet i Troms og Finnmark er 15. mars 2024. Søknad leveres elektronisk via Altinn.

Se mer om søknadsprosedyre og utbetaling i tekstboksen.

Nasjonale prosjekter

Prosjekter av nasjonal interesse kan søke støtte fra de nasjonale midlene over Klima- og miljøprogrammet som forvaltes av Landbruksdirektoratet. Utlysning for 2025 kommer høsten 2024, forutsatt at det blir avsatt midler til programmet i jordbruksforhandlingene 2024.

 

Søknadsfrist:
15. mars 2024 23:59
Målgruppe:
Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark