Rollefordeling mellom verge og NAV i forhold til personer under vergemål

Retten til økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven gjelder uavhengig av om vedkommende har verge eller ikke.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.04.2018

Fylkesmannen har mottatt spørsmål om rollefordeling mellom verge og NAV i forhold til personer under vergemål.

Nav-kontoret har etter sosialtjenesteloven § 17 ansvar for all «utenrettslig» økonomisk rådgivning, dvs. det som skjer før namsmann involveres.

Det at en person har fått verge betyr ikke at NAV-kontoret kan avslå å yte tjenesten økonomisk råd og veiledning.

Når det er oppnevnt verge er det allerede konstatert at det er et behov for bistand.

Når en person henvender seg på NAV-kontoret og det fremkommer at personen har verge, må NAV-rådgiver, vergehaver og verge avklare arbeid og oppgavefordeling seg imellom.

Det at det ytes godtgjørelse til verger endrer ikke retten vergehaver har etter sosialtjenesteloven. Faste verger kan også være advokater som enten godtgjøres som faste verger, eller lønnes etter offentlig salærsats.

Økonomisk råd og veiledning er en gratis. NAV-kontorene har god kompetanse på økonomisk råd og veiledning. Å overlate en tidkrevende oppgave til faste verger eller advokat vil gi verge mindre tid til andre oppgaver, og i noen tilfeller påføre vergehaver utgifter for tjenester som NAV-kontoret kan yte gratis.