Statistikk

Status og utvikling i landbruket i Agder. Via lenkene over finner du tall for enkeltkommuner.


Publisert 03.05.2023

Skogbruket i Agder i tall 2022

Fortsatt høyt nivå på avvirkninga i Agder og store svingninger i markedet for trelast preget skogbruksåret 2022.


Publisert 09.03.2023

Stabile tall for jordbruket i Agder

Søknadene om produksjonstilskudd i 2022 viser lite endring i antall husdyr og dekar fra året før.


Publisert 15.06.2022

Skogbruket i Agder i tall 2021

Rekordhogst og høye priser på trelast, men utfordringer med å få tak i folk til planting.


Publisert 04.03.2022

Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i Agder 2021

Stabilt antall jordbruksforetak og arealbruk – flere storfe.


Publisert 02.03.2022

Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i kommunene i Agder 2021

Her finner du tall og diagram over jordbruksproduksjon i den enkelte kommune.


Publisert 26.01.2022

Utvikling i skogbruket i Agder 2021

Avvirkningen i Agder når stadig nye høyder.


Publisert 29.10.2021

Færre bor på landbrukseiendom

Nesten 21 000 personer var bosatt på landbrukseiendommene i Agder i 2020. Dette er ca. 4200 færre personer enn for 10 år siden og ca. 240 færre enn i 2019.


Publisert 10.09.2021

Tall fra nydyrkingssøknader i Agder

I 2020 kom det inn 81 søknader, og kommunene godkjente 923 dekar til nydyrking.


Publisert 06.07.2021

Betydelig omdisponering av dyrka jord

Hovedårsaken i Agder i 2020 var utbygging av E39 og Rv 9, slik det også var i 2019.


Publisert 16.06.2021

Skogbruket i Agder i tall 2020

På tross av et spesielt år leverer skogbruket på Agder omtrent som året før.