Jordbrukets beredskapsforum

Jordbrukets beredskapsforum består av over 20 organisasjoner. Forebyggende arbeid står i fokus. Målet er bl.a. samarbeid i krevende tider og samordning av informasjon.

Jordbrukets beredskapsforum har en operativ rolle ved krisesituasjoner og er en fagkanal Fylkesberedskapsrådet og Mattilsynet kan bruke. Forumet har en felles risiko- og sårbarhetsanalyse for jordbruket på Agder

Bakgrunn

Sommeren 2018 var preget av ekstrem tørke og fôrmangel. Representanter fra store deler av jordbruksnæringen i Agder møttest flere ganger for å drøfte fôrkrisen og tørkesituasjonen.

Informasjonsutvekslingen og samarbeidet ble viktige erfaringer å ta med seg. Vi så behovet for organisering og koordinering av videre arbeid. Jordbrukets beredskapsforum ble derfor etablert.