Søknad om tiltak i sjø, Ødegård utvikling AS

Høyringsfrist:
12. juni 2024 23:59

Statsforvalterens miljøvernavdeling har fått søknad om tiltak i sjø ved gnr./bnr. 96/88 mfl. i Kristiansand kommune. Tiltakene omfatter mudring av masser i sjø, sprengning av sjøbunn og graving av landmasser for å åpne en kunstig kanal. Frist for kommentarer til søknaden er 12.06.2024. 

Publisert 13.05.2024

Sweco Norge AS søker på vegne av Ødegård utvikling AS om tillatelse til å mudre 5 885 m3 sedimentmasser i sjø i Fidjekilen og åpne en kunstig kanal i Fidjekilen og ved gnr./bnr. 96/21 i Kristiansand kommune. Åpning av kanalen innebærer både sprengning av 230 m3 fast fjell på sjøbunnen og utgraving av både stein- og jordmasser, og skal gjennomføres fra land. Det er beregnet at mudringen vil berøre et sjøbunnsareal på 3 400 m2 og sprengningen av sjøbunnen skal berøre et sjøbunnsareal på ca. 80 m2.

Kanalen skal etableres i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området, og mudring er nødvendig for å øke innseilingsdybden nord for den nye kanalen. Tiltakene er en del av et utbyggingsprosjekt med etablering av boliger og tilhørende infrastruktur.

Sweco Norge AS tok sedimentprøver ved fire stasjoner i Fidjekilen i februar 2024. Ved stasjonen innerst i kilen, S1, ble det ikke påvist forurensning i sediment, sedimentene ved de øvrige stasjonene kan defineres som forurensede i henhold til Miljødirektoratet sin veileder M-608 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota». 

Sweco Norge AS skal gjennomføre en kartlegging av ålegrasengen i Fidjekilen før Statsforvalteren behandler søknaden. Formålet er å se på utbredelsen av ålegrasengen og om den har endret seg siden tidligere kartlegginger. Ålegrasengen er i dag klassifisert som lokalt viktig. 

Du kan lese søknaden og vedlegg til den til høyre på denne siden.

Vi ber om informasjon om relevante forhold for vurderingen av tiltakenes miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltakene.

Frist for kommentarer til søknaden er 12.06.2024. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnr. 2024/3782.