Ledig verv som varamedlem for lege i kontrollkommisjonen

Ledig verv som varamedlem for lege i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling i Arendal

Publisert 07.08.2023

Statsforvalteren i Agder søker vara for legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling i Arendal. Kommisjonen har sine møter i psykiatrisk avdeling i Arendal. Det er ønskelig med tiltredelse snarest.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Statsforvalteren er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I Agder er det fire kontrollkommisjoner: To som dekker Psykiatrisk avdeling i henholdsvis Kristiansand og Arendal og to som dekker DPS-ene i henholdsvis vestre og østre del av Agder.

Krav til lege/varamedlem for lege er følgende, jf. Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2014: «Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Medlemmet bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege. Det vil videre være en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.»

Krav til habilitet: Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Oppnevningen er for fire år, og det er mulighet for re-oppnevning. Arbeidstid: Varierer etter behov for kommisjonen.

Denne utlysningen sendes til Aust-Agder Legeforening og det ledige vervet kunngjøres på Statsforvalterens nettside.

Spørsmål om vervet – arbeidets innhold, lønnsforhold, tidsbruk etc. kan rettes til: Terje Imeland, seniorrådgiver,tlf: 38176172 / 90723375, e-post: terje.imeland@statsforvalteren.no

Enkel søknad med CV sendes på nettsiden; statsforvalteren.no/agder ->Sikker melding (lenke). Skriv i emnefelt: «Søknad på verv i kontrollkommisjon 19/853».

Ved søknad på papir: Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal.

Søknadsfrist: 23.08.2023

 

Kontaktpersonar