Varslet endring i førerkortforskriftens helsekrav er nå trådt i kraft

Endringen gjelder først og fremst legemiddelgruppene antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.11.2017

Endringene i førerkortforskriften vedlegg 1 § 36 nr. 8 og § 20 nr. 5, som har vært på høring, er nå trådt i kraft. Endringene ble vedtatt ved forskrift av 25.10.2017 og er nå publisert på Lovdata.

Forskriftsendringen innebærer at førerkortforskriften vedlegg 1 § 36 nr. 8 er opphevet. Legemiddelgruppene antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva kommer dermed ikke inn under bestemmelsene i § 37, som gjelder ved «bruk av flere legemidler opplistet i § 36».

Dette innebærer at det ikke vil være nødvendig med dispensasjon for å kunne ha førerett ved bruk av mer enn to legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva.

Etter endringen er det heller ikke et krav etter forskriften til at maksimal dose av et legemiddel opplistet i § 36 nr. 4 til 7 må halveres ved sambruk med antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva.

Det må imidlertid gjøres en vurdering av om de generelle helsekravene etter § 35 er oppfylt.

Helsedirektoratet vil i løpet av kort tid oppdatere førerkortveilederen (IS‐2541) med anbefalinger basert på forskriftsendringen.

Endringen av § 20 nr. 5 innebærer kun en presisering. Det går nå klart frem av bestemmelsen at ved epilepsianfall bare under søvn, er helsekravet for førerkortgruppe 1 oppfylt etter ett år uten anfall i våken tilstand dersom nevrolog vurderer at det er lav årlig risiko for nytt anfall i våken tilstand.