Et samfunn for fysisk aktive hverdager

Fysisk aktivitet for alle skal få en mer sentral plass i framtidig areal- og samfunnsplanlegging. Dette er hovudbudskapet i Regjeringens nye «Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029».

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.08.2020

Folk flest er for lite fysisk aktive. Bare halvparten av 15-åringer er aktive nok. Mindre bevegelse i dagliglivet og ved transport forklarer mye av det lave aktivitetsnivået i befolkningen totalt. Vi må få tilbake hverdagsaktiviteten.

Handlingsplanen har to hovedmål:

  • Å få et mer aktivitetsvennlig samfunn for alle
  • At andelen i befolkningen som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet er økt med 10 prosentpoeng innen 2025 og 15 prosentpoeng innen 2030.

 

De 5 innsatsområdene i planen er

  • Gå- og aktivitets vennlige nærmiljø
  • Fritidsarenaer; friluftsliv, idrett osv.
  • Hverdagsarenaer; barnehage, skole og arbeidsliv
  • Helse- og omsorgstjenester
  • Kunnskapsutvikling og innovasjon

 

Våre ulike departement har ansvar for mange tiltak innen de forskjellige innsatsområdene.

Les mer her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf

Planen inneholder også gode lenker og faktaopplysninger. Studier viser at fysisk aktivitet ser ut til å påvirke fysisk og psykisk helse hos barn og unge. Mye tyder på at aktivitet også har positiv innvirkning på kognitive evner og skoleprestasjoner. I skolene skal nå fagfornyelsen gjennomføres. Det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring skal inn i fagene og elevene skal få kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Her er fysisk aktivitet et sentralt tema. Særlig betydningen av hverdagsaktivitet bør få plass i de aktuelle fagene.

For å kunne tilrettelegge for aktivitetsvennlige samfunn, må fysisk aktivitet som tema inn i den kommunale og regionale planleggingen. Handlingsplanen beskriver de ulike virkemidler en kan bruke i plantypene vi har etter plan- og bygningsloven.

Større satsinger blir nevnt i handlingsplanen. Blant disse er eldrereformen «Leve hele livet». I disse dager er det to aktuelle tilskudd; Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre og aktivitetstilskudd. Koronapandemien har øket isolasjonen, spesielt for enslige som ikke er i arbeid eller har nært sosialt nettverk. Tilbud om fysisk aktivitet kan være aktuelle til slikt tilskudd. Søknadsfrist er snarlig. Se mer informasjon på våre hjemmesider om de to tilskuddene her:

https://www.fylkesmannen.no/agder/helse-omsorg-og-sosialtjenester/Tilskudd--helse-sosial-og-omsorg/tilskudd-til-aktivitets-tiltak--for-a-motvirke-ensomhet-og-tilskudd-til-aktivitetstilbud-og-besoksverter/