Tilskudd til kompetanse- og utviklingstiltak for de sosiale tjenester i NAV 2019

Kommuner som fikk tildelt midler i 2018, kan søke på nytt, og få vurdert søknadene når Fylkesmannen har mottatt rapport for fjorårets midler

Søknadsfrist 01.09.2019

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.06.2019

 

Det kan søkes om tilskudd som brukes til formål som kan

  • bidra til å forebygge og redusere fattigdom og fremme sosial inkludering.
  • bidrar til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • styrker barneperspektivet i tråd med formålsbestemmelsen i sosialtjenesteloven.
  • Styrke tjenestene for utsatte unge, herunder
  • høyne kompetanse, kvalitet og tilgjengelighet i tilbudet om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i kommunene.

Det vil styrke søknaden dersom tiltaket det søkes om midler til fremgår av NAV kontorets / kommunens kompetanseplan og/ eller er beskrevet i opplæringsplan i Fylkesleddet.

Fylkesmannen vil ikke imøtekomme søknader som omfatter stillinger/ lønnsmidler eller drift av aktivitetstilbud.

Kommunene og NAV kontorene har mottatt brev om utlysningen i eget brev.

Nærmere detaljer om tilskuddsmidlene fremgår av dette brevet .

Det er ikke utarbeidet et eget søknadskjema. Søknad med beskrivelse av hva det søkes om midler til, kostnader knyttet til de planlagte aktivitetene og søknadssum.

Kontaktpersonar