Lavinntektsfamilier er særlig utsatt på boligmarkedet

Antallet lavinntektsfamilier som bor trangt i leid bolig i Vestfold, Telemark og Agder, har økt fra 3628 i 2015 til 4633 i 2019- en økning på 1000

Publisert 01.06.2021

Det er flere barn i husholdninger med lav inntekt som bor trangt i leid bolig i dag enn i 2015. Lavinntektshusstander er særlig utsatt for å få gjeldsproblemer og å miste boligen. (Aarland og Reid 2019).

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) skal bidra til å bedre vanskeligstiltes situasjon på boligmarkedet. Regional Arena Sør har som målsetting utvikle og bedre levekårene for utsatte grupper gjennom den nye boligsosiale strategien.

Det er først og fremst et privat ansvar å skaffe seg et sted å bo, men en del husholdninger klarer ikke selv å skaffe seg eller beholde bolig. Bolig er den fjerde velferdspilaren, ved siden av helse, utdanning og arbeid.

Boligsosialt arbeid med utgangspunkt i FN*s bærekraftsmål, er både et mål i seg selv og et viktig virkemiddel for å nå flere av de andre bærekraftsmålene.

Bolig handler også om å ha et trykt og godt hjem. Sammen med bærekraftsmålene er også lov om planlegging og byggesaksbehandling og en rekke særlover sentrale for å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Gjennom strategien og regionalt råd skal vi bidra til å utvikle gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i regionen.

Antallet bostedsløse har aldri vært så lavt som i 2020, men fortsatt manglet 150 barn et fast sted å bo. Null-visjonen vil fortsatt ha fokus i det boligsosiale arbeidet.

SSB anslår at rundt 3,5 prosent av befolkningen (179 000 personer) var vanskeligstilte på boligmarkedet i 2019. Av disse 179 000 var 72 prosent i husholdninger med barn.

Antallet vanskeligstilte barnefamilier på boligmarkedet øker. Fra 2015 til 2019 økte antallet vanskeligstilte barnefamilier på boligmarkedet med 13,6 prosent, fra113 615 til 129 111. Økningen har vært høyest for barnefamilier med tre eller flere barn.

En gruppe barn er særlig utsatt.

35000 barn lever i husholdninger med 1) lav inntekt, 2) i leid bolig og 3) bor trangt.                    Antallet har økt med 6300 barn fra 2015 til 2019. Det er ingen grunn til å tro at antallet har blitt redusert under pandemien.

Den samme utviklingen ser vi vi i vår «boligsosiale region.», Vestfold, Telemark og Agder. Antallet lavinntektsfamilier som bor trangt i leid bolig har økt fra 3628 i 2015 til 4633 i 2019- dvs i en økning på 1000.

Økningen i andelen med lav inntekt som bor trangt i leid bolig er høyere i vår region (27%) enn landet som helhet 22%.

Flere aspekter ved boforholdene ser ut til å henge sammen med skoleresultater og utenforskap. En studie fra 2019 viser en negativ sammenheng mellom det å bo i en leid bolig, bo trangt og i en bolig der en er utsatt for støy, og skoleresultater. (Von Simson, K. & Umbljis, J. (2019). Boforhold og velferd. Rapport 2019: 2. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning.)

Trangboddhet, flytting og nedslitte boområder øker den sosiale ulikheten i barn og unges helse. For ungdom kan en oppvekst i trange kår gjøre overgangen til voksenlivet vanskeligere.

Foreldre med lav inntekt og lavt utdanningsnivå har vært mer utsatt for jobbtap og permitteringer, noe som har forsterket utfordringene for disse familiene.

Ny boligsosiallov.

I den nye loven settes søkelys på å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en bolig som har tilfredsstillende størrelse og standard, og som ligger i et nærmiljø som er bra for den eller de som skal bo der. Kommune skal oversikt over behovet boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og fastsette overordnede mål og strategier for det boligsosiale arbeidet

Denne bestemmelsen retter seg direkte mot lavinntektsfamilier som bor trangt og vil være et av flere virkemidler til å realisere flere av FN’s bærekraftsmål som å utrydde fattigdom, god helse og livskvalitet og redusere ulikhetene i samfunnet.

Artikkelen bygger på :

Like muligheter i oppveksten - regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023). Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)

Kontaktpersonar