Hvordan hindre at barn vokser opp med dårlige boforhold?

I 2015 bodde mer enn totusen barn i lavinntekstfamilier i trange utleieboliger på Agder.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2018

Husbanken har utviklet Veiviser til «Bolig for velferd». Veiviseren kan være ett nyttig verktøy for kartlegging og utvikling av tiltak for å forebygge og å redusere andelen barn som vokser opp med dårlige boforhold/trangboddhet.

I årets boligsosiale konferanse 19. og 20. april vil en rekke statlige strategier og
satsninger bli presentert.

Bolig er roten til alt godt. Aktiv innsats slik at barn slipper å vokse opp i trangboddhet og på sikt kanskje kan vokse opp i foreldreeid bolig har klare helsemessige og sosiale fordeler. Bolig er folkehelse.

Barn i familier med lav inntekt er mer utsatt for dårlige boforhold som trangboddhet (Sandbæk & Pedersen, 2010). Å bo trangt kan gi utfordringer for barn med tanke på muligheter til å gjøre lekser og til å ha privatliv (Harju & Thorud, 2010).

Trangboddhet, fysiske mangler ved boliger, og ustabile bomiljøer er mer utbredte i kommunale utleieboliger enn i eide boliger (Magnusson, 2011; Magnusson & Stefansen, 2011; Skog Hansen & Lescher-Nuland, 2011).

Forbedret standard på den kommunale boligmassen vil kanskje kunne bidra til helsemessig og sosial forbedring for barn som vokser opp i kommunale boliger.

Det er relativt sett flere barn i husholdninger med lavinntekt som bor i leid bolig i Vest-Agder enn Aust-Agder. I Vest-Agder bodde i 2015 1295 barn med lavinntekt i leid bolig, det vil si nesten 60 prosent av lavinntektsbarna, i Aust-Agder var tallene 719, det vil si 48,2 prosent. Flere av disse boligene er trolig kommunale utleieboliger.

Barn 6-17 år i husholdninger med lavinntekt som bor i leid bolig

Sted

Andel

antall

Aust-Agder

48,2

719

Vest-Agder

59,8

1295

Landet

58,1

 


Definisjon:

Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt. (SSB)