Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2024

Søknadsfrist:
1. februar 2024 23:59
Målgruppe:
kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommunene

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd til stillinger etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd.

Publisert 10.10.2023

Søkere som oppfyller kriteriene i regelverkets punkt 2 og 4, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Søknadsfrist: 01. februar 2024    Beløp: 200 000 000 kr

MERK: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet. Oppgitt beløp er kun et anslag og kan bli korrigert senere.

Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning 

For spørsmål, ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke www.statsforvalteren.no. Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. 

Bakgrunn

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid var tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Planen er avsluttet og overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd. Søkere som oppfyller kriteriene i regelverkets punkt 2 og 4, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Med forbehold om Stortingets vedtak er 2024 siste år med overgangstilskudd.  

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer, for å sikre et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal gi støtte til kommunenes videre arbeid med å opprettholde og videreutvikle tilbudet etter opptrappingsplanen for rusfeltet.

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Frister

  • Søknads- og rapporteringsfrist til statsforvalteren: 1. februar 2024
  • Statsforvalternes frist for å sende tildelingsgrunnlag til direktoratet: 15. februar 2024

Om søknadsbehandlingen

Dette er siste år med overgangsordning. De som fikk tilskudd for 4. året i 2023 kan ikke motta tilskudd i 2024, med mindre det søkes om å få godkjent overføring av ubrukte midler. For 2024 gis det kr 330 000  (inkl. kompetansemidler) for en 100 % stilling, uavhengig av hvor søker befinner seg på års stigen. Vedlagt følger tildelingsskjema.

Fullmakt med fylkesvis fordeling av midler blir først gitt etter at statsforvalterne har oversendt tildelingsgrunnlaget til direktoratet. Dette fordi det er vanskelig å anslå grunnlaget i forkant.

Teknisk bistand – digital søknads-/rapporteringsløsning

Lenke til Helsedirektoratets sine sider for søknad og rapporteringsskjema, samt skjema for økonomirapportering 2023: Kommunalt rusarbeid - overgangsordning.

Søknadsfrist:
1. februar 2024 23:59
Målgruppe:
kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommunene