Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1953 og 1954

Søknadsfrist:
2. mai 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommuner

Statsforvalteren i Trøndelag ber om særskilt rapportering av påløpte utgifter i 2022 til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere født i 1953 eller 1954. Rapporteringen blir brukt som grunnlag for å tildele skjønnsmidler for 2024.

Publisert 02.03.2023

Helsedirektoratets tilskuddsordning

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av påløpte og direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60, jf. rundskriv  IS-4/2023 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene (PDF)

Grunnlag for beregnining av skjønnstilskudd for kommuner i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag vil i fordeling av skjønnsmidlene for 2024 tildele midler til kommuner med særlig høy egenandel i nevnte tilskuddsordning, samt kompensere kommuner som har utgifter til brukere som på grunn av alder ikke lengre er omfattet av Helsedirektoratets tilskuddsordning.
 
Statsforvalteren i Trøndelag ber derfor om en særskilt rapportering av direkte lønnsutgifter påløpt i 2022 til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere på 68 og 69 år (dvs. født i 1953 eller 1954). Det er en forutsetning at brukerne har vært registeret i Helsedirektoratets toppfinansieringsordning tidligere.
 

Hvordan rapportere til oss?

Påløpte og direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene rapporteres på vedlagte rapporteringsskjema. Utgifter som gjelder enkeltmottakere 67 år eller yngre (dvs født fra 1955 og senere), rapporteres som tidligere til Helsedirektoratet.
 
Det er Helsedirektoratets kriterier for beregning av tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, jf. rundskriv IS-4/2023, som skal legges til grunn for kommunenes beregning og rapportering til oss. Unntatt for dette, er at vi ikke krever revisorattestasjon.
 
Ved utfylling av skjemaet (til høyre) for mottakere født i 1953 eller 1954 gjelder følgende:
 
Kommunen må bekrefte at tjenestemottakeren har vært registrert i Helsedirektoratet sin tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester legges inn under Merknad .
Ikke oppgi navn i skjema
Midlene vil senest bli tildelt i forbindelse med framlegging av neste års statsbudsjett i oktober.
 
Utfylt rapporteringsskjema sendes elektronisk og innen 2. mai 2023 til: FMTLKommuneokonomi@statsforvalteren.no
 
 
Vi gjør oppmerksom på at Helsedirektoratet har samme frist for innrapportering. 
 
Ytterligere informasjon om Helsedirektoratets tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester finnes på direktoratets hjemmesider: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/saerlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester
 
Skjønnsmidlene blir tildelt til høsten etter at tallene fra direktoratet foreligger, for så å bli utbetalt påfølgende år.
Søknadsfrist:
2. mai 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommuner