Supplerende tildeling - Aktivitetstilbud sårbare eldre

Søknadsfrist:
16. november 2022 16:00
Målgruppe:
Eldre personer ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner med etablerte prosjekter påbegynt under pandemien
Rapporteringsfrist:
31. mars 2023 16:00

Supplerende tildeling - Aktivitetstilbud til langtidsboende
ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

I forbindelse med retting i Prop.1 S (2021-2022) for Helse- og
omsorgsdepartementet ble det en omprioritering av midler med økt tilskudd til Aktivitetstilbud og besøksverter. Statsforvalteren i Trøndelag har fått kr 340 000 til supplerende tildeling for tilskuddsordningen "Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning", kapittel/-post 0761.68.

Kun søkere med etablerte prosjekter påbegynt under pandemien og tilskudds-finansiert gjennom Tiltakspakke for sårbare eldre kan søke.

Tilskuddet kan benyttes til å supplere vellykkede prosjekter gjennomført i 2022 knyttet til trim, kultur eller sosiale tiltak for beboere. Det kan også benyttes til innkjøp i 2022 av utstyr som trimsykkel, kommunikasjonsteknologi eller annet utstyr for aktivitet ved sykehjem eller omsorgsbolig.

Publisert 26.10.2022

Om tilskuddsordningen

Målet er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig, og det er denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til.

Det vises til tilskuddsregelverket for tilskuddsordningen.

Tilskudd innvilges de søknadene tilskudds forvalter har størst forventninger til.
Etablerte prosjekter med god måloppnåelse og forventet videre effekt skal bli
prioritert.

Styrings- og rapporteringskrav

Rapporteringsfrist er 01.04.23. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Kommunen sender søknad via denne lenken: https://forms.office.com/r/Aiy6dKzABE

Merk at det er kort søknadsfrist 16.11.2022

Søknadsfrist:
16. november 2022 16:00
Målgruppe:
Eldre personer ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner med etablerte prosjekter påbegynt under pandemien
Rapporteringsfrist:
31. mars 2023 16:00