Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer -Kort søknadsfrist

Søknadsfrist:
29. juni 2020 23:55
Målgruppe:
Målgruppen er personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket

Last ned regelverket (pdf)

Publisert 22.06.2020

Tilskuddordningen har oppstått gjennom en ekstrabevilling i revidert nasjonalbudsjett, Prop. 117S. Bakgrunnen er at koronautbruddet gjorde at en stor del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og det øvrige tjenestetilbudet ble redusert eller stengt på grunn av smittevernhensyn. Fra tidlig i april har det blitt anbefalt gradvis gjenåpning og opptrapping av, men dette har vist seg å være krevende for mange kommuner.

I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk fortsatt redusert som følge av koronasituasjonen. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange vanligvis har fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp, er ikke i normal drift. Målgruppen er svært sårbar og situasjonen er bekymringsfull.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.

Hvem kan søke?

Det er bare kommuner som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene, eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor. Det oppfordres spesielt til samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Nye/sammenslåtte kommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Søknadens innhold

I tillegg til en kort beskrivelse av utfordringsbildet og en beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører, skal det oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for. Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. Ytterligere krav er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Tilskudd innvilges de kommunene som Fylkesmannen og Helsedirektoratet vurderer har det største behovet, og hvor tiltak(ene) anses som gode. Det er begrenset med midler. 

Større byer og kommuner med åpne russcener vil bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på hvor mange brukere som omfattes av tjenesten det søkes tilskudd til.

Søknadsbehandling

Tilskuddsordningen forvaltes av Fylkesmannen på vegne av Helsedirektoratet. Både søknad og faglige spørsmål til Fylkesmannen. Det er et mål at midlene skal kunne utbetales kommunene så raskt som mulig.

Rapportering

Vedtaksbrevet gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Søknadsfrist:
29. juni 2020 23:55
Målgruppe:
Målgruppen er personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag