Samfunnstryggleik og beredskap

CIM
Oppdatert 06.03.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

12.05.2023

Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer hvert år en samling for ansatte i kommunene som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap.

Målgruppen for samlingen er beredskapskontakter, ledere, planansvarlige og evt. andre som jobber med samfunnssikkerhet i kommunene i Trøndelag


08.05.2023

Nytt om nødnett

Valget av konsept for nytt nødnett er nå tatt. Staten skal eie den tekniske plattformen, mens dekning og kjernenett skal leveres av kommersielle mobiloperatører.

Dagens Nødnett fungerer bra, men har i likhet med all annen teknologi begrenset levetid. Derfor har DSB anbefalt at nytt nødnett bør være på plass rundt 2030.


04.05.2023

Kommuneundersøkelsen 2023

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid.

Resultatene fra kommuneundersøkelsen 2023 er nå publisert.


11.04.2023, Endra 11.04.2023

ROS Trøndelag

Statsforvalterens embetsoppdrag stiller krav til oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (fylkes-ROS) med et bilde av de viktigste samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer i fylket.

Siste versjon av ROS-Trøndelag er fra 2023 og har opprettholdt et  forsterket fokus rettet mot mer langvarige hendelser som utfordrer kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner over flere dager eller uker. I tillegg er det i 2023-utgaven også gjennomført risikovurdering av hendelser i hele krise­spekteret, fra fred til krise og væpnet konflikt/krig.

I fylkes-ROS-analysen i 2023 er det utarbeidet en egen delrapport som er gradert BEGRENSET iht. sikkerhetsloven, og det er også ett av vedleggene til den ugraderte hovedrapporten (ved­legget om tilsiktede handlinger) som er unntatt offentlighet iht. offent­lighets­lovens § 24.


07.02.2023

Øvelse SODD 2023

Øvelse sodd er en beredskapsøvelse som Statsforvalteren i Trøndelag tilbyr alle kommunene i fylket hvert år. Årets øvelse vil skje den 21. mars kl. 09.00 - 15.00.

Statsforvalteren spillstab vil være lokalisert i statsforvalterens lokaler i Trondheim. Kommunene øver fra egne lokaler med sin kriseledelse og står fritt til å involvere politi og andre samarbeidspartnere i øvelsen.

Øvingsdirektiv er sendt ut til kommunene.


21.12.2022

Kompetanseheving hos NSM

Visste du at NSM tilbyr en rekke e-læringskurs og fysiske kurs?


02.11.2022

Egenberedskapsuka 2022

DSB arrangerer tradisjon tro egenberedskapsuka første uke i november. 31. oktober - 6. november.

 

 


19.10.2022

Ny veileder til til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap la den 16. oktober 2022 ut en revidert versjon av veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Veilederen er en revisjon av veilederen fra 2014.


05.10.2022

Sikkerhetsmåneden er her!

Oktober er sikkerhetsmåned både i Norge og i EU, der sentrale aktører retter ekstra fokus og innsats for å øke den digitale sikkerhetsbevisstheten blant virksomheter og befolkning.


08.07.2022

Evalueringer - Statsforvalterens samordningsrolle i håndtering av Covid-19

Håndteringen av Covid-19 pandemien er av mange omtalt som den mest inngripende aktiviteten i den norske befolkningens liv siden 2. verdenskrig, og vil gå inn i historien som en viktig hendelse for nasjonen.

Statsforvalteren i Trøndelag har gjort en evaluering av egen håndtering av hendelsen. I tillegg har DSB gitt ut rapporten "Statsforvalterens samordningsrolle i håndteringen av covid-19" som inneholder underveis-evaluering fra november 2021 og veien videre fra mars 2022.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel