Vis hensyn til sjøfugl i hekketiden

Bilde: Krykkje Fotograf: Dagfinn B. Skomsø

Nå har hekketiden for sjøfugl og andre fuglearter startet. Dette er en sårbar periode for fugl der de trenger tid og ro til å kurtisere, bygge reir, legge egg og passe unger. I enkelte verneområder er det ferdselsforbud i denne perioden. Hva gjør du når en måke lager reir på taket ditt?

Publisert 26.04.2024

Ferdsel i områder med sjøfugl

Fugler har behov for fred og ro i hekketiden. Hekketiden varier mellom fuglearter og landsdeler, men er cirka i perioden 15.mars til 1.august. Dette er også perioden der mennesker er ute å gå tur, padler, kjører båt og lignende. Derfor er det ekstra viktig å huske på når man er ute å ferdes at dette er tiden når fugler er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

I enkelte verneområder er det ferdselsforbud i denne perioden. Der det ikke er ferdselsforbud gjelder aktomhetsplikten. Den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldoven sier at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Dette gjelder både i og utenfor verneområder.

Ferdsel med høyhastighetsbåter, vannscootere o.l. innenfor verneområder, og andre sårbare områder for sjøfugl og sel, kan være forstyrrende for dyrelivet. Det må derfor holdes en lav hastighet ved hekke- og kasteområder når man ferdes med båt.

Statsforvalteren i Trøndelag har holdt et informasjonsmøte angående ferdsel med båt. Opptak fra møtet kan ses her: 
Informasjonsmøte om ferdsel på sjø i verneområder og andre sårbare områder for sjøfugl | Statsforvalteren i Trøndelag

Hvor er det ferdselsforbud?
Du kan sjekke hvor og når det er ferdselsforbud i dette kartet: 
Miljøstatus Kart – Sjekk miljøtilstanden på kart (miljodirektoratet.no)

Hva gjør jeg hvis en måke har laget reir på taket mitt?
Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred. Unødig fortyrrelse og skade på reirene tillates ikke. Gamle reir uten aktivitet kan fjernes.

For mer informasjon sjekk Miljødirektoratets hjemmeside:
Problemer med måker og andre arter - hva gjør jeg? - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Status sjøfugl
I følge Norsk institutt for naturforskning (NINA) hekker det mer enn 3 millioner par sjøfugl på Svalbard og Jan Mayen tilsammen, og omtrent 2 millioner par langs kysten av fastlandet. Den norske bestanden utgjør dermed 20-25% av alle sjøfugl som hekker i Europa. I tillegg er norske farvann til enhver tid tilholdssted for store mengder sjøfugl som streifer langt ut over havet fra hekkeplassene i nabolandene. Dette betyr at Norge har et betydelig nasjonalt og internasjonalt forvaltningsansvar for sjøfugl. Norges ansvar gjelder særlig bestandene av havhest, storskarv, toppskarv, praktærfugl, fiskemåke, sildemåke, polarmåke, svartbak, ismåke, polarlomvi, alkekonge, teist og lunde. For alle disse artene hekker mer enn 25 % av den europeiske bestanden innenfor våre langegrenser, når de arktiske områdene inkluderes.

Overvåkning av sjøfuglbestandene gjennom SEAPOP viser en 30 % tilbakegang i hekkebestandene på fastlandet siden 2005. Av de 54 sjøfuglartene i norske kyst- og havområder er 24 av dem regnet som truet. Det vil si at de er klassifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbare. Artene lomvi, polarmåke og hettemåke regnes som kritisk truet (Norsk institutt for naturforskning og Miljøstatus).

imagez0c7o.png
Foto: Lomvi                                                           Fotograf: Svein Melum

Påvirkninger
Endringer i klima, fiskerier, fiskebestander og tareskoger påvirker sjøfuglenes næringssituasjon. I tillegg blir sjøfugl påvirket av fortyrrelser fra ferdsel og predasjon fra rovdyr (Miljøstatus og SEAPOP).


Foto: Ærfugl                                                          Fotograf: Svein Melum

For mer informasjon om status til sjøfugl. Sjekk hjemmesiden til SEAPOP: 
SEAPOP - Om sjøfugl – for et rikere hav

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar