Opprettelse av naturreservat

Fra Engan og Liabugen naturreservat, Namsos Foto: Eldar Ryan / Statsforvalteren i Trøndelag.

Det er i statsråd den 16.12.2022 opprettet 12 nye og utvidet 4 eksisterende naturreservat i Trøndelag. Dette er skogområder som er frivillige tilbud fra  grunneiere.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.12.2022

Områdene er: 

Nye naturreservat

Kommune

Julesstraumen

Lierne

Krokvatnet

Flatanger

Fokktuva

Namsos

Storhøla

Namsos

Heivika

Namsos

Migan og Korsbekken

Namsos

Storvikskogen

Namsos

Engan og Liabugen

Namsos

Hølbekkdalen og Litlhaugdalen

Namsos

Nordstifjellet

Åfjord

Drættvika

Indre Fosen

Vinjlia

Heim

 

 

Utvidelse av naturreservat

 

Folldalen og Lonskogen

Høylandet

Vuddudalen

Levanger

Stavåa og Skauma

Rennebu

Gråura

Oppdal

Sunndal

 

Frivillig vern.
Frivillig vern betinger at det er enighet mellom staten og grunneierne om areal, forskrifter og erstatning. Allskog har vært grunneiernes forhandlingspartner.

Areal.
Vedtaket utgjør 19740 dekar, hvorav 14488 dekar er skogareal. Med det er  ca 7,9 % av skogarealet i Trøndelag vernet, herav 4,8% av produktiv skog.

Formål. Bærekraftsmål.
Vedtaket er et ledd i å ivareta Norges naturmangfold gjennom vern av varierte skogområder.  Arbeidet er også i samsvar med FN sitt bærekraftsmål nr. 15 – Livet på land.

Områdene inneholder bl.a. skogtyper som boreal regnskog, kalkskog, sumpskog, høgstaudeskog, områder med sjeldne arter og svært gammel skog under naturlig dynamikk. Gammel naturskog over for eksempel 150 år er viktig for artsmangfoldet.

Bestemmelser.
I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg
(vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet for områder innenfor reinbeitedistrikt.

Erstatning.
Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Statsforvalteren, med frist 16. april 2023.

Forvaltning.
Miljødirektoratet vil bestemme hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet. Inntil videre vil Statsforvalteren være forvaltningsmyndighet. Nåværende forvaltningsordninger for de eksisterende verneområder opprettholdes

Forvaltningsplan. Kunngjøring om oppstart.
Forvaltningsplanen skal både være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og gi forutsigelighet for brukerne. Forvaltningsplanen utarbeides innfor rammene av verneforskriften. Det kunngjøres oppstart av forvaltningsplan for områdene Julesstraumen, Krokvatnet, Fokktuva, Storhøla, Heivika, Migan og Korsbekken, Engan og Liabugen, Hølbekkdalen og Litjhaugdalen, Nordstifjellet og Drættvika.

Innspill til forvaltningsplanleggingen sendes Statsforvalteren innen 16. april 2023.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.