Ny statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning vedtatt

Regjeringen har 28.09.2018 vedtatt statlige retningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. Dagens retningslinjer for klima og energi er utvidet til også å gjelde klimatilpasning. Retningslinjene understreker at klimaendring og klimatilpasning skal ivaretas i lokalt i samfunnsplanlegging, planstrategi, planprogram og arealplaner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.11.2018

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). Klimaendringenes lokale karakter setter kommunene i en sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning.

I den nye retningslinjen vektlegges godt kunnskapsgrunnlag i større grad. Det vises også til at de fylkesvise klimaprofilene vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Nye SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-28-1469

 

Relaterte lenker:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-28-1469

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunene-ma-planlegge-for-klimaendringer/id2612507/

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.