Tilskudd til klimatilpasning – tildeling 2018

Miljødirektoratet mottok til sammen 29 søknader innen fristen 15. februar 2018 – med en søkesum på 14,7 millioner. Tre kommuner i Trøndelag er blant de 19 som mottar støtte i år.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.05.2018

Kommunene i hele Norge mottar til sammen 6,4 millioner kroner fra tilskuddsordningen for klimatilpasning som Miljødirektoratet forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet. Formålet er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Mildene skal brukes til 1) kunnskapsoppbygging om hvordan dagens og framtidens klimaendringer vil påvirke kommunens ansvarsområder og 2) utredninger/tiltak som kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak osv.

Følgende kommuner i Trøndelag mottar støtte i år: 

  • Skaun kommune, Utarbeiding av digitalt kart som viser flomveier
  • Stjørdal kommune, Flomanalyse for sentrum
  • Trondheim kommune, Klimatilpasning og konsekvensområde ytre miljø

Tematikken i årets søknader

Mange av søknadene går ut på problematikken forbundet med økende nedbørsmengde – i tillegg til søknader om midler til kartlegging av flom og overvann, er det i år flere prosjekter knyttet til havnivåstigning og helhetlig håndtering av ekstremnedbør i byer.

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder ønsker å utvikle en veileder for hvordan man best kan sikre kirker og andre større bygninger med kulturminneverdi. Konservatoren er den første som mottar støtte til en slik studie, skriver Miljødirektoratet på sine sider.

Også Trondheim kommune sin søknad dekker et område det er gjort relativt lite på til nå. I søknaden er det identifisert et behov for «å utvikle en god metodikk for å kartlegge hvordan klimaendringene kan påvirke ulike sider ved det som kommer inn under begrepet ytre miljø». Trondheim kommune er opptatt av kunnskapsoverføring  og er med i Nettverk for klimatilpasning i Trøndelag som en del av prosjektledelsen. Alle kommuner i Trøndelag er invitert til å delta i nettverket som vi håper blir en fin arena for diskusjon og for å dele sin kunnskap og erfaring. Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkeskommune i Trøndelag er med i arbeidsgruppen for nettverket.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.