Hund og båndtvang

Hund i band
Hund i band Foto: Anna Dybwad Alstad.

Statsforvalteren skal veilede kommunene om hundeloven og om kommunenes bruk av forskriftshjemler i hundeloven.

For å følge opp dette har Statsforvalteren opprettet denne nettsiden "for kommunal landbruksforvaltning",  der vi vil samle informasjon og regelverk om båndtvang og bestemmelser som gjelder hund.  

NB - Siden er under utarbeidelse

Publisert 22.03.2022

Hundeloven med veileder til kommunene

Statsforvalteren har henvendt seg til LMD for å få tilsendt veiledningsmateriale om hundeloven som vi kan bruke i vår kontakt med kommunene.

LMD viser i sitt brev til oss av 4. mars 2022 at forslag til ny hundelov har vært på høring og at Landbruks- og matdepartementet vurderer å utarbeide en veileder til endringsforslaget når lovproposisjonen er gjennomgått og vedtatt av Stortinget. Det tas sikte på å sende lovproposisjonen til Stortinget før sommeren 2022. 

I påvente av dette viser departementet til rundskriv av 31.12.2003 om hundehold (G-2003-
17 - Lovdata Pro) utarbeidet av daværende Justis- og politidepartement.

Lenke til hundeloven og rundskrivet er lagt inn under dokumenter til høyre på denne siden. 

 

Sikring av hund ved båndtvang m.m.

Av omsyn til både vilt og husdyr på beite er det ordinær båndtvang over hele landet fra 1. april til og med 20. august.

I enkelte områder i noen kommuner kan det også være båndtvang andre deler av året. 

Jf Hundelovens §6 kan kommunen gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a. i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b. i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
c. på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,
d. i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,
e. i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller
f. under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Båndtvang i turområder

Båndtvang på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, og i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning.

Der natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter.

Båndtvang og hensyn til beitedyr

Kommunen kan fastsette båndtvang i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute. Båndtvang kan da bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. 

Der beiteområder berører flere kommuner, bør disse kommunene samordne sine forskrifter.

Båndtvang for å beskytte viltet

Kommunene kan vedta forskrift om båndtvang under ekstraordinære forhold for å beskytte viltet jf Hundelovens § 6 f. Ekstraordinære forhold kan for eksempel være store snømengder.

Bestemmelser om slik båndtvang kan bare gis i de områder av kommunen hvor viltet har sitt leveområde og hvor det er behov for beskyttelse. Dette betyr at kommunen skal vurdere hvilke arter og områder som trenger ekstra beskyttelse og ikke ta med områder som brukes av arter som er godt tilpasset snømengdene. Forskriftene skal opphøre straks forholdene tilsier det. En generell båndtvang for hele kommunen uten nærmere vurderinger er det med andre ord ikke hjemmel for å vedta.

Kommunens innføring av båndtvang av hensyn til viltet kan påklages til statsforvalteren.

Unntak fra sikringsreglene

Jf § 9 gjelder ikke båndtvangbestemmelsene for

  1. hund når den brukes i reindrift
  2. dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
  3. hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,
  4. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
  5. særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger,
  6. hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.

Ordlyden i hundeloven § 9 bokstav f om unntak fra båndtvang er uklar. Det er derfor viktig at kommunene presiserer om den ekstraordinære båndtvangen også gjelder for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver.

Etter hundeloven § 9 første ledd bokstav e kan kommunen fastsette unntak fra sikringsreglene ved forskrift eller enkeltvedtak.

Eksempel på særlig bruksformål kan være gjennomføring av rypetakstering med hund. Statsforvalteren har fått spørsmål om vi er klageinstans når kommunen har fattet vedtak om dispensasjon fra hundelovens § 9 bokstav e i perioden fra 1. – til 20. august for å gjennomføre rypetakstering med hund.

Om klageadgang på enkeltvedtak viser vi til forvaltningsloven § 28 andre ledd. Dvs at det er kommunestyret som er klageorgan i slike saker, evt. formannskap om kommunestyret har delegert rollen som klageinstans dit. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.