Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2018 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Frist er 1. mars 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.02.2018

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav  om rapportering og egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er minimum 30 %. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel. Tilskuddspotten for 2018 er inntill kr 270.000,-.

Fylkesmannen i Trøndelag  vil  i 2018 gi prioritet til søknader som bidrar til øke kunnskapen om skogressursen og bærekraftig avvirkningsnivå  i Trøndelag. 

Flere regionale strategier som berører skogbruket  i Trøndelag skal utarbeides i løpet av året. Fra 2019 vil disse  legge føringer for prioriteringer  i behandling av søknader om rentemidler. 2018 må derfor betraktes som overgangsår.  Fylkesmannen i Trøndelag vil  i 2018 derfor ikke forplikte  seg med  til  medfinansiering  med rentemilder i langvarige prosjekter. Det oppfordres til å avgrense søknadene til  å omhandle tiltak som skal gjennomføres i 2018.  

Søknaden skal inneholde følgende:

  • kortfattet beskrivelse av prosjektet eller tiltaket
  • enkel fremdriftsplan
  • informasjon  om prosjektorganisering
  • kostnadsoverslag og finansieringsplan
  • søknadsbeløp
  • plan for rapportering og hvordan resultatene skal formidles

Søknad sendes innen 1.mars 2018 til:
fmtlpost@fylkesmannen.no eller
Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2018, refnr 18/2168".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale  rentemidlene. Her kan det være andre søknadsfrister.

 

Om skogfond og rentemidler

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra.

Skogeieren har ikke krav på renter av skogfondet men  rentene brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Bruken av rentemidlene fordelses mellom  kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.

Skogfondsordningen og bruk av  skogfondets rentemidler reguleres av Forskift om skogfond o.a.

Bruken av de fylkesinntrukne rentemidlene i Trøndelag skjer etter et budsjett godkjent av Landbruksdirektoratet.  Rentemidlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som tilskudd til prosjekter etter søknad. I budsjettet for  2018 er inntil kr 270.000,- av de fylkesinntrukne  rentemidlene avsatt til tilskudd som det kan søkes på.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.