Skoggjødsling som klimatiltak

Det gis inntil 50% tilskudd til gjødsling av skog i 2022. Tilskuddssatsen har tidligere vært på 40%, men er i år økt som følge av økningen i gjødselprisene.  

Eldre produksjonsskog (hogstklasse 4) prioriteres, men eldre hogstklasse 3 og yngre hogstklasse 5 kan være aktuelt. Granbestand på boniteter fra G8 til G20, og furubestand fra F8 bonitet til F17. Skoggjødsling kan skje manuelt, med traktor eller ved hjelp av helikopter.

Om et bestand på 100 dekar gjødsles som anbefalt og oppnår en gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15 m3 pr dekar, bindes hvert år karbon tilsvarende 27 tonn CO2 mer i dette bestandet sammenlignet med hva det ville gjort uten gjødsling. Privatøkonomisk kan en oppnå en realavkastning på inntil 27 % ved full bruk av skogfond og tilskudd.

Under "Lenker" til høyre kan du lese mer om gjødsling av skog, søknad og vilkår. Søknadsfristen på tilskudd til gjødsling av skog er 15. september.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.