Fagråd areal opprettet

Fagråd areal er nylig opprettet. Dette vil bli et nyttig forum for drøfting av arealutfordringer knyttet til bl.a. jordvern og optimal bruk av landbrukets arealressurser.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.05.2021

Landbruksforum Trøndelag er et formalisert partnerskap der det både legges føringer for og gis tilslutning til strategier og planer som Statsforvalterens landbruksavdeling har ansvar for. Landbruksforum Trøndelag består av Trøndelag Bondelag, Nord- og Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, Allskog, Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune, samt Statsforvalteren i Trøndelag. Det er opprettet ulike fagråd innenfor arbeidsområdene til landbruksavdelingen: fagråd jordbruk, fagråd skogbruk og fagråd areal. Disse er rådgivende organ, som gir innspill til Landbruksforum Trøndelag og som utfører prosessarbeid av mer faglig karakter.

Fagråd areal er nylig opprettet og hadde møte nå den 12. mai. I dette møtet var Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Norsk Landbruksrådgiving representert, i tillegg til landbruksavdelingen hos Statsforvalteren. På agendaen sto følgende tema: Status for jordvernet i Trøndelag – samarbeid for å redusere omdisponeringen, dispensasjoner, omdisponering av skog og betydningen for klima, regional plan for arealbruk, optimal bruk av landbrukets arealressurser (landbrukets egen nedbygging, arealer ute av bruk, gjengroing, driveplikt, jordmekling). Det ble gitt informasjon om arbeidet i Jordvern Trøndelag og hos landbruksavdelingen. Nå i starten har vi sett litt mer overordnet på temaene, men framover vil vi også diskutere enkeltsaker nærmere – både større saker og mindre, men prinsipielle saker. Samarbeid om ny jordvernkonferanse kom opp som et aktuelt samarbeidsprosjekt. Fagrådet vil ha møte ca. 4 ganger i året, og vi er åpne for innspill fra kommunene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar