Fagsamling om utsatt ungdom for NAV-kontorene i Trøndelag

Dato:
19. oktober 2021 09:00 - 14:30
Stad:
Digitalt via teams
Arrangør:
NAV Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
NAV-kontorene i Trøndelag; Fag- og avdelingsledere, ungdomsveiledere og andre som arbeider med ungdom og unge voksne under 30 år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt NAV Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag i oppdrag å samarbeide om kompetansehevende tiltak og legge til rette for erfaringsutveksling om oppfølgning av utsatt ungdom.

Publisert 17.09.2021

Kommunenes sentralforbund har nettopp presentert en rapport om unge som står langt fra arbeidslivet. Forskningen identifiserer en rekke risikofaktorer tidlig i livet. Disse er blant annet lav sosioøkonomisk status og familiebakgrunn, avbrutt skolegang, dårlig psykisk helse og psykososiale problemer. Rapporten beskriver også flere årsaker til at systemet ikke fanger opp unge som faller utenfor. Blant annet kan fragmenterte tjenester føre til at unge føler seg som en «kasteball» i systemet. *

Vi vet at unge som ikke fullfører videregående opplæring, kan ha redusert mulighet for å få arbeid og få økt sjanse for dårlige levekår og helse gjennom hele livet. Ungdom er en prioritert gruppe i NAV-kontorene. Den samlede tjenesteytingen i NAV-kontorene har derfor et stort ansvar og en sentral rolle når det gjelder innsats ovenfor den enkelte, forebyggende arbeid, koordinering, samordning og helhetlige tjenester for ungdom.

Vi inviterer derfor alle som arbeider med ungdom og unge voksne til en fagdag. Innholdet i dagen vil veksle mellom innlegg, erfaringsdeling og refleksjon i grupper. Vi legger også opp til lunsj og pauser underveis.

Innhold
Fagdagen blir delt i tre hovedbolker:

  • Hvem er de utsatte ungdommene?
  • Hva er utfordringene i arbeidet med ungdom og hvordan kan vi hjelpe hverandre?
  • Når vi samarbeider, oppnår vi bedre resultater!

Programmet er under utarbeidelse og blir lagt ut så snart det er ferdig.

Digital sending – fysisk mottak!
For å få mest mulig effekt av dagen, er det et mål at deltagerne i løpet av samlingen skal diskutere/reflektere over de ulike tema i grupper. Vi ønsker derfor at deltagerne sitter sammen på et møterom/kontor på den digitale samlingen. Deltagerne på hvert enkelt NAV-kontor vil slik utgjøre en gruppe når det er refleksjonsoppgaver.

Det anbefales derfor at det bookes et møterom!

Deltagelse
Informasjon om deltagelse er sendt ut av NAV Trøndelag i ukesmail til kontorene i uke 37

Velkommen!

 

*referanse: https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/unge-utenfor-star-langt-fra-arbeidslivet/

Kontaktpersoner Statsforvalteren i Trøndelag: Mette Øvrewall epost fmtlmov@statsforvalteren.no mobil 47264370

Jill Heidi Pallin epost  jihpa@statsforvalteren.no mobil 41568875

Dato:
19. oktober 2021 09:00 - 14:30
Stad:
Digitalt via teams
Arrangør:
NAV Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
NAV-kontorene i Trøndelag; Fag- og avdelingsledere, ungdomsveiledere og andre som arbeider med ungdom og unge voksne under 30 år.