Høring – søknad om mudring og utfylling i sjø ved Marøystrand – Nærøysund kommune

Høyringsfrist:
7. mai 2024

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Marøystrand Næringsområde AS om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Marøystrand næringsområde, Nærøysund kommune datert 20.02.2024.

Publisert 09.04.2024

Informasjon om saken

Det søkes om tillatelse til tiltak i sjø på østsiden av Marøya i forbindelse med videre opparbeidelse av næringsareal på gb.nr. 14/190, Nærøysund kommune. Tiltaket omfatter mudring av 1650 m3 masser (areal 901 m2), og utfylling med ca. 15.000 m3 masser som berører et areal på 2313 m2) (figur under). Området ligger sørvest for Ottersøya, i Marøyvalvågen. Dybdene i området varierer mellom 1-2 meter på det grunneste og omtrent 40-50 meter på det dypeste mot øst.

Berørte naturverdier

Aqua Kompetanse AS har gjennomført kartlegging av naturtyper i sjø ved Marøystranda i forbindelse med tiltaket. Resultatene og konsulentens vurderinger er presentert i rapporten «Kartlegging av naturtyper i sjø ved Marøystranda i Nærøysund, august 2023» (datert 04.01.2024, rapportnr. 2421-8-23K). Undersøkelsene viser at bunnsubstratet består av fjell og stein, sand og skjellsand i tillegg til noe silt. Det ble observert flere arter, bl.a. sekkdyr, pigghuder, fisk, kamskjell, tare og andre alger. Det ble ellers registrert en del mudder på bunnsubstratet og arter i enkelte områder. Ifølge Miljødirektoratets Naturbase-kart er det registrert skjellsand som strekker seg fra innerst i Marøyvalvågen, går gjennom Ottersøystraumen og et stykke inn mot Sørsalten. Dette dekker større deler av undersøkelsesområdet. Ellers er det ikke registrert naturvernområder eller sårbare arter i området, jf. Naturbase.

Forurensning i sedimentene

Aqua Kompetanse AS har også gjennomført undersøkelser av sjøsedimentene og vurdert innhold av miljøgifter i sedimentene[1], jf. «Analyse av miljøgifter i sediment ved Marøystranda i Nærøysund kommune, august 2023» (datert 11.01.2024, rapportnr. 2421-8-23SK). Analyseresultatene viser at ble det ikke funnet toksiske effekter i sedimentene som berøres av dette tiltaket ved Marøystranda, utover forhøyede verdier av støtteparameteren nTOC (organisk karbon) ved en av prøvestasjonene (tilsvarende tilstandsklasse 3). Det er ikke påvist konsentrasjonene av TBT her.

Plan

Området er regulert til næringsbebyggelse i reguleringsplan for «Marøystranda næringsområde – endring» (planID 202008) (datert 03.05.2011, sist endret 17.02.2021). Området benevnes BN5, og arealet er forbeholdt næringsvirksomhet som har behov for sjø- og/eller havnerelatert virksomhet. Tiltakshaver har vurdert tiltaket å være i tråd med gjeldende plan.

Høring

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no, innen 07.05.2024.