Frivillig skogvern - høring av verneforslag for 19 områder

Høyringsfrist:
22. mai 2024 23:59
Hjelmragg i forslagsområdet Nedre Leberg. Arten er sterkt truet (EN) på den norske rødlista. Foto: Bjørn Rangbru / Statsforvalteren i Trøndelag.

19 områder som foreslås for vern er nå på høring. Verneforslagene innebærer ni nye naturreservat, ni utvidelser av eksisterende naturreservat, og utvidelse og sammenslåing av ett naturreservat. Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom frivillig vern av skog.

Publisert 03.04.2024

Innspill til høringsforslaget sendes enten per e-post til sftlpost@statsforvalteren.no eller per brev til postboks 2600, 7734 Steinkjer. Vi ber om at du henviser til vår referanse 2024/141. Dettes må gjøres innen 22. mai.

Høringsforslaget

Områdene er tilbudt fra grunneier gjennom skogeierorganisasjonene Allskog og Norskog. En forutsetning for vern er enighet mellom staten og grunneier om erstatning, forskrift og areal. Grunneier har mulighet til å trekke tilbudet sitt helt frem til en avtale er signert, uavhengig av om området har vært på høring eller ei.

Høringsforslaget innebærer skogtyper som bl.a. bekkekløfter, boreal regnskog, kalkskog, gammel skog, raspåvirket skog, flommarkskog og edelløvskog. Les hele høringsdokumentet i margen til høyre.

Nasjonale mål

Stortinget har vedtatt at 10 % av skogen i Norge skal vernes. Frivillig skogvern er en ordning som skal bidra til å oppnå dette målet, og i 2024 er det bevilget rekordmye penger over statsbudsjettet. Vern av skogområder bidrar også til å jobbe mot følgende nasjonale mål:

  • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
  • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.