Høring - søknad om ny og endret tillatelse - behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy - sorteringsanlegg for avfall - HB Transport og Gjenvinning AS - Oppdal

Høyringsfrist:
10. desember 2023 23:59

HB Transport og Gjenvinning AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Bedriften søker også om endring av eksisterende tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall.

Publisert 16.11.2023

Søknaden
HB Transport og Gjenvinning AS søker om ny, og endring av eksisterende tillatelse, etter forurensningsloven, på gårds- og bruksnummer 29/43, i Oppdal kommune.

Endring av tillatelse: sorteringsanlegg for avfall:
Virksomheten har fra før tillatelse til mottak, mellomlagring og omlasting av avfall, som er datert 19. mai 2020. Denne tillatelsen åpner for et årlig mottak av inntil 5590 tonn ordinært avfall og 133 tonn farlig avfall. Det tillates maksimal samtidig lagring av inntil 48 tonn farlig avfall.

Virksomheten søker nå om en endring av denne tillatelsen, med sortering og en utvidet årlig mottaksramme på inntil 20700 tonn ordinært avfall.

Til informasjon har vi bedt virksomheten sende oss en presisering av mottaksmengder/fraksjoner/lagring, da dette er noe uoversiktlig i søknaden.

Ny søknad: behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy:
Virksomheten søker om å få etablere behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på samme område. Det søkes om mottak av inntil 1200 vrak.

For mer informasjon viser vi til søknadsdokumentene til høyre på siden.

Innhold i en tillatelse
Opplagsplass for avfall og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, tiltak mot flygeavfall, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 10. desember 2023.

Høyringsfrist:
10. desember 2023 23:59