Søknad om tillatelse – etablering av snødeponi i Russervegen 12 – Verdal kommune

Høyringsfrist:
20. oktober 2023

Verdal kommune søker om tillatelse etter forurensingsloven til etablering og drift av snødeponi.

Publisert 19.09.2023

Søknaden
Verdal kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi i Russervegen 12 (gnr./bnr. 18/908) i Verdal kommune.

I søknaden oppgis en totalkapasitet i deponiet på 2400 m3, og kommunen ønsker å deponere nybrøytet snø innenfor et område på ca. 30x40 meter. Øvrig informasjon finner dere i søknadsdokumentet til høyre på denne siden.

Innhold i en tillatelse
Opplagsplass for snø krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.10.2023.
Vi har bedt Verdal kommune, som er ansvarlig søker, om å legge søknaden ut til offentlig gjennomsyn på deres servicetorg og hjemmeside. Søknaden blir også kunngjort i avisa Innherred.

Høyringsfrist:
20. oktober 2023