Høring - Nuas Technology søker om tillatelse til behandling av restråstoff – Vikingbase – Indre Fosen

Høyringsfrist:
25. november 2022 23:00

Nuas Technology søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av anlegg for behandling av restråstoff til næringsmiddelindustrien.

Publisert 24.10.2022

Bakgrunn for søknaden
Statsforvalteren skal vurdere søknaden etter bestemmelsene i forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og om avfall). I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Alle gjeldende tillatelser etter forurensingsloven er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

Søknaden
Nuas Technology søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet ved Vikingbase på gnr./bnr. 57/ 146 i Indre Fosen Kommune. Det søkes om nyetablering av anlegg hvor det skal dannes olje og protein til næringsmiddelindustrien til humant konsum, samt fiskemel som er egnet til dyrefor, fra restråstoff. Det søkes om en total produksjon på 42 700 tonn/år. Plassering er valgt grunnet omfattende matproduksjon i område, noe som sikrer fersk fisk og reduserer transportbehovet. I tillegg viser resipientundersøkelsen for det samme områder at tilstanden i fjorden er meget god. Det vil bli installert nødvendige renseanlegg for både rensing av luft og vann ved anlegget. I tillegg vil det blitt tatt jevnlige prøver av prosessavløpsvannet.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 25 november 2022.

Dokumenter
Søknad med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden