Røra fabrikker - søknad om utsatt frist for å oppfylle krav i utslippstillatelsen

Høyringsfrist:
25. august 2022 23:59

Røra fabrikker, Inderøy kommune, søker om utsatt frist til 1.9.25 med å oppfylle krav i gjeldende utslippstillatelse. Dette innebærer ca. 2 ½ års utsettelse med å oppfylle utslippskrav i tillatelse av 2021 og at deler av vaskevannet fra fabrikken vil gå urenset ut

Publisert 07.07.2022

Bedriften opplyser at det er planer om å etablere ny næringsmiddelindustri (Ytterøy kylling) på Lensmyra næringsområde i Inderøy kommune, og det utredes muligheter for et felles renseanlegg som også kan ta imot prosessavløpsvannet fra Røra Fabrikker. Dette kan da være et bedre alternativ med flere synergieffekter sammenlignet med dagens planer, som er å bygge om eksisterende Røra RA for å ta imot prosessavløpsvannet fra Røra Fabrikker. 

Det skal utføres midlertidige tiltak (for utslipp til vann og lukt) i de 2 ekstra årene det tar før fullrensning kan blir utført.

Fullstendig søknad er lagt ut i Inderøy kommune og hos Statsforvalteren i Trøndelag på vår hjemmeside, statsforvalteren.no/trondelag/.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no  innen 25.8.22.

 

 

Høyringsfrist:
25. august 2022 23:59

Kontaktpersonar

Dokument