Høring - søknad om deponi for rene masser - BAA1, BAA2 & BAA12 - Rennebu/Midtre Gauldal kommune

Høyringsfrist:
26. november 2021 23:59

Nye Veier AS har søkt om tillatelse til etablering og drift av tre deponier for rene masser (BAA1, BAA2 & BAA12) i Rennebu og Midtre Gauldal kommune.

Publisert 27.10.2021

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

På vegne av Nye Veier AS, har Rambøll søkt om tillatelse etter forurensningsloven, til drift av tre deponier for rene jord- og steinmasser. To deponier (BAA1 & BAA2) i Rennebu kommune, og ett deponi (BAA12) i Midtre Gauldal kommune. Deponiene skal benyttes i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Alle deponiene har en planlagt driftsperiode fra 2022 - 2025.

Fraksjonene det søkes om å deponere er angitt å være siltig morene, stubber/røtter og torv/skogbunn fra nye trase for E6 og sprengstein fra tunneldriving/skjæringer.

Søknader med vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av deponiene, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 26. November 2021