Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Hutjønna - Åfjord kommune

Høyringsfrist:
1. oktober 2021 23:59

RB-Eiendom AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser i Åfjord kommune. 

Publisert 25.08.2021

Bakgrunn for søknaden
Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Søknaden
Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan det er vurdert belastning på ytre miljø. Deponiet er planlagt etablert mellom Hutjønna og Skråfjordveien, på gnr. 59 bnr. 4, i Åfjord kommune. Deponiet er oppgitt å ha et totalvolum på 10 000 m3 og med en planlagt driftsperiode på 10 år. Deponiet skal driftes mandag til fredag kl. 07-18. 

Tiltaket ligger mellom to reguleringsplaner i området; Skola steinbrudd og Hutjønna aktivitetspark. Søker oppgir videre at det er oversendt en dispensasjonssøknad til kommune, for endret bruk av området, da deponiet ikke er i tråd med eksisterende planformål. Statsforvalteren har bedt kommunen om status på eventuell søknadsbehandlingen etter plan- og bygningsloven, da vi ikke kan gi tillatelse etter forurensningsloven så lenge tiltaket er i strid med endelige planer etter plan‐ og bygningsloven.

Innhold i en tillatelse
Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 01. oktober 2021.