Høring - søknad om drift av gjenvinningsstasjon - Meråker

Høyringsfrist:
15. oktober 2021 23:59

Innherred Renovasjon har søkt om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon i Meråker kommune.

Publisert 20.09.2021
Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Innherred Renovasjon søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr. 17, bnr. 19, Mellomriksvegen 4591, Meråker kommuner. De søker om å få motta og mellomlagre grovavfall fra husholdninger og mindre virksomheter.

Søknaden med tilhørende vedlegg (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø.
 
Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 15. oktober 2021.