Høring - tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Udduvold vest - Melhus kommune

Høyringsfrist:
17. november 2019 23:59

SG Entreprenør AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser i Udduvold vest i Melhus kommune.

Publisert 31.10.2019

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer ("rene"). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensnsingsloven.

På vegne av SG Entreprenør AS har Selberg Arkitekter AS søkt om tillatelse til å deponere ca. 2,5 millioner kubikkmeter rene jord- og steinmasser på gnr./bnr. 2/1, 2/2, 3/1, 6/1, 6/2 med flere (Udduvold vest) i en periode på 15 år.

Deponiområdet beskrives å være 238 daa stort, i tillegg til driftsadkomst, område for mottakskontroll, vaskestasjon, foredling av mottaksmasser, sedimentasjonsbasseng og areal som sikrer kompenserende miljøtiltak i Reitanbekken sør for E39.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger planbeskrivelse og naboliste. Ifølge planbeskrivelsen skal deponiet betjene Trondheimsregionen.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Melhus kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Trønderbladet.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 17. november 2019.