Søknad om tillatelse til utfylling i Nidelva ved Elgeseter bro – Studentersamfundet i Trondhjem – Trondheim kommune

Høyringsfrist:
7. oktober 2019 23:00

Fylkesmannen viser til søknaden fra Studentersamfundet i Trondhjem. Studentersamfundet søker om tillatelse til utfylling i Nidelva fra Elgeseter bro til Vollafallet.

Publisert 06.09.2019

Studentersamfundet i Trondhjem ønsker å legge til rette for utnyttelse av den såkalte «fengselstomta», øst for deres eksisterende bygg. For å oppnå tilstrekkelig beregnet områdestabilitet for en nyttiggjøring av denne tomta, skal det etableres en støttefylling langs søndre bredd av Nidelva, nedstrøms Elgeseter bru. Arbeider i elva vil omfatte utlegging av ca. 14 000 m3 steinmasser, uten foregående mudring. Fronten av støttefyllingen vil bli avsluttet med forblending i granitt. Det planlegges utfylling primært fra land, eventuelt supplert med lekterfylling fra elvesiden ved behov. Miljøgeologiske undersøkelser har vist at de berørte sedimentene i Nidelva er uten vesentlig forurensning.

Tiltaket i elva har planlagt oppstart i januar 2020, og ferdigstilles i løpet av våren.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 07.10.2019.