Søknad om ny utslippstillatelse for Norsk Kylling AS for etablering av næringsmiddelbedrift på Furumoen i Orkdal kommune

Høyringsfrist:
25. august 2019 23:00

Norsk Kylling AS søker om utslippstillatelse for kyllingslakteri på Furumoen i Orkdal kommune. Anlegget planlegges å starte opp mai 2021.

Publisert 15.07.2019

I forbindelse med slakting og foredling av kylling skal det også etableres en bedrift (Nutrimar) som skal ta imot produksjonsavfall fra Norsk Kylling og det skal driftes en energisentral.

Det søkes om å slakte 38.000 tonn i 2021 med en økning til 63.000 tonn i 2037.
Utslipp av prosessvann (fra slakting og foredling) skal ledes til Orkdalsfjorden på 30 meters dyp og det søkes om at avløpsvannet skal renses med følgende grenseverdier for organisk stoff:

  • KOFCR–mengden i avløpsvannet skal reduseres med minst 75% av det som blir tilført renseanlegget.
  • BOF5-mengden i avløpsvannet skal reduseres med minst 70% av det som blir tilført renseanlegget.

Det kan også oppstå lukt fra virksomheten. Her søkes det om at utslippet fra bedriften skal renses slik at de oppfyller krav for berørte naboer (bolighus) tilsvarende 1 ouE/m3 (et vanlig krav som stilles til industribedrifter).

Energisentralen skal bl.a. drives med gass. For denne er det laget en spredningsberegning for beregning av nødvendig skorsteinshøyde, for å sikre god luftkvalitet for berørte naboer. Fra energisentralen skal det også være utslipp av kjølevann.


Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 25.8.2019.

Høyringsfrist:
25. august 2019 23:00